Spørreundersøkelse om hjemmesiden

Webutvalget foretok våren 2014 en spørreundersøkelse om Instituttets hjemmeside blant medlemmer og kandidater ved Instituttet for Psykoterapi. Nedenfor følger en oppsummering av svarene på spørreundersøkelsen.

Utsendelse av invitasjoner: Første epost med invitasjon om å delta i undersøkelsen ble sendt ut 24. mars, med påminnelser etter en og to uker. Undersøkelsen var anonym. Vi brukte Instituttets epostlister, og det ble forsøkt sendt ut invitasjon til 451 personer. 438 av disse ble registrert som utsendt, mens 13 ble avvist i utsendingen.

Resultater: Det kom svar fra 181 personer, som gir en total svarprosent på 41,3.

Kommentar: Det er ikke sikkert at epostinvitasjon har nådd fram til alle – i noen tilfeller kan den ha blitt avvist av mottakers epostsystem, eventuelt havnet blant «søppelpost» og ikke fanget opp, eller en har glemt å melde fra om ny epostadresse til Instituttet. Det er derfor mulig at ikke alle som ville ønsket å svare har lest invitasjonen. Det ble sendt ut en egen epost direkte fra Instituttet der en orienterte om pågående undersøkelse og ba de som savnet invitasjon sjekke i sin «søppelpost».

1. Beskrivelse av utvalget:

a) Brukergrupper: 91 medlemmer, 40 kandidater og 14 kandidatmedlemmer. (36 ikke oppgitt)

b) Yrkesgrupper: 72 leger, 72 psykologer (37 ikke oppgitt)

c) Kjønn: 80 kvinner, 65 menn (36 ikke oppgitt)

d) Aldersmessig fordeling: (36 ikke oppgitt)

image002

 

2. De enkelte spørsmål:

Undersøkelsen ville belyse tre hovedtemaer: a) Kandidater og medlemmers kjennskap til og bruk av dagens hjemmeside, b) deres vurdering av de ulike elementer på siden i forhold til opplevde behov og ønsker, samt c) innhente mer kunnskap om internettvaner og datakompetanse hos målgruppen. Spørreskjemaet besto dels av avkrysningsspørsmål, dels invitasjon til kommentarer i fritekst.

2.1 Kjennskap til og bruk av hjemmesiden.

2.1.1 Hyppighet av bruk av hjemmesiden.

(Besvart av 180) 108 personer oppga at de besøker hjemmesiden 3 ganger pr år eller mer (60 %). 13 av disse bruker hjemmesiden minst ukentlig. 72 personer oppga at de besøker den sjeldnere enn 2 ganger i året, 13 av disse hadde aldri brukt hjemmesiden. Disse svarene fordeler seg rimelig likt på de tre brukergruppene.

2.1.2 Kjennskap til Instituttets nye hjemmeside.

(Besvart av 179) 64 % hadde fått med seg at hjemmesiden ble fornyet i 2013, halvparten av disse hadde også registrert seg med brukernavn og passord til den nye siden. Det var (rimelig nok) flere av de som brukte hjemmesiden ofte som visste om den nye siden og som hadde registrert seg. Det var også klart flere medlemmer enn kandidater som var oppdatert på dette (73 % som visste om, og 47 % som var registrert på ny side.)

2.2 Vurdering av hjemmesiden

2.2.1 Grad av interesse for hjemmesidens ulike elementer.

(Besvart av 125) Det ble spurt om grad av interesse for de ulike seksjonene på hjemmesiden.

image006

Kommentar: Det mest populære innslaget på hjemmesiden er tilgang på faglitteratur, fulgt av informasjon om psykoterapi og om utdanningen. Bloggen angis det relativt lite interesse for – det er da også et ganske nytt og derfor lite innarbeidet tilbud.

Flere kommenterer at de har for lite grunnlag for å vurdere innholdet.

2.2.2 Vurdering av hjemmesidens kvalitet

(Besvart av 129) Det ble spurt om man vurderer hjemmesidens informasjon som henholdsvis viktig, relevant, oppdatert, oversiktlig og forståelig.

image004

Kommentar: Det er stor grad av fornøydhet når det gjelder viktighet og relevans av informasjonen på hjemmesiden. Mindre fornøyd er man med oversiktlighet og oppdatering.

De som bruker hjemmesiden sjelden angir mer misnøye enn gjennomsnittet, de som bruker den ofte er mest fornøyd. Der er lite forskjell mellom brukergrupper, men en tendens til at medlemmene er mest fornøyd.

Også her kommenterer flere på at de kjenner hjemmesiden for dårlig.

2.2.3 Vurdering av hjemmesidens innhold i forhold til eget informasjonsbehov

(Besvart av 124) Her svarer 78 % at informasjonen er bra eller meget bra, 19,5 % vurderer den som brukbar, og bare 2,5 % som ganske dårlig. De som bruker hjemmesiden ofte er mest fornøyde, der er lite forskjell mellom de ulike brukergruppene.

2.2.4 Bloggen

(Besvart av 132) Vi spurte etter den enkeltes interesse for selv å ville bidra med å skrive i bloggen. 16 personer (12 %) svarte klart bekreftende på dette, mens 34 % svarte at de kanskje kunne gjøre det. 25 % svarte sikkert nei, 28 % anga vet ikke. Flere kommenterte her at de visste for lite om hvordan det ville fungere.

Noen flere av de som bruker hjemmesiden ofte, og av medlemmene, svarte at de ønsket å bidra her (15 % av begge grupper).

2.2.4 Generell tilfredshet med hjemmesiden.

(Besvart av 132) 92 personer sa seg litt fornøyd eller svært fornøyd (70 %). 2 personer var litt eller svært misfornøyd (1,5 %). 15 personer var verken fornøyd eller misfornøyd, og 23 personer anga vet ikke.

Igjen er det større tilfredshet blant de som bruker siden ofte, og lite forskjell mellom brukergruppene.

2.2.5 Forslag til forbedring av hjemmesiden.

(Besvart av 12) Her kom det lite konkrete forslag, igjen er det flere som kommenterer at de kjenner siden for dårlig til å uttale seg. En foreslår å bruke Facebook til å varsle om oppdateringer på hjemmesiden. Det etterlyses også mer informasjon om instituttets «indre liv». En person angir at systemet med kontaktskjema mot Instituttet fungerer dårlig.

2.3 Internettvaner og datakompetanse

2.3.1 Foretrukket måte å lese hjemmesiden.

(Besvart av 141) Langt de fleste (79 %) oppgir å bruke PC når de leser hjemmesiden. 29 % bruker (også) nettbrett, og 8 % smarttelefon.

2.3.2 Bruk av sosiale medier

(Besvart av 143) 63 personer (44 %) bruker ikke sosiale medier. Blant de som bruker, er Facebook det klart mest brukte (43 %). 16 % oppgir å bruke Google +, 12 % bruker LinkedIn, 4 % bruker Twitter, og 4 % andre medier. Her er også lite forskjell mellom brukergruppene.

2.3.3 Kjennskap til Institutt for Psykoterapis Facebook-side

(Besvart av 141) Bare 47 personer (34 %) kjenner til at Instituttet er på Facebook. Det er litt mer kjennskap blant de som bruker hjemmesiden ofte (39 %).

2.3.4 Vurdering av egen Internettkompetanse

(Besvart av 142) 63 personer (44 %) vurderer egen Internettkompetanse som god eller meget god. 59 personer (42 %) angir den som middels, og 19 personer (13 %) som litt eller svært dårlig. Her er det en klar tendens til at kandidater og kandidatmedlemmer vurderer kompetansen sin som bedre enn medlemmene, og de som bruker hjemmesiden ofte graderer seg også bedre enn de som bruker den sjelden.

2.3.4 Kommunikasjon med Institutt for Psykoterapi

(Besvart av 141) De aller fleste bruker epost i kontakt med Instituttet (87 %). 11 % angir telefon, og bare 2 personer ville ta kontakt med vanlig post.

 3. Kommentarer i fritekst

Den hyppigste kommentaren er at en kjenner hjemmesiden for dårlig til å uttale seg på de ulike spørsmål. Flere sier også at undersøkelsen for dem ble en påminnelse om å bruke hjemmesiden mer.

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.