Etiske retningslinjer for Institutt for Psykoterapi

1. EKSTERNT

1.1 Medlemmer og kandidater ved Institutt for Psykoterapi er forpliktet i forhold til Lov om helsepersonell.

1.2 Medlemmene og kandidater er videre forpliktet i forhold til de etiske regler som gjelder for de respektive yrkesorganisasjoner. Hvis innklaget medlem eller kandidat ikke er medlem av slik organisasjon, vil Instituttets etikkutvalg i sin utredning av saken allikevel ta hensyn til regelverket som gjelder for innklagedes potensielle yrkesorganisasjon.

2. INTERNT

2.1.1 Institutt for Psykoterapi har Etikkutvalg.

2.1.2 Etikkutvalget består av tre medlemmer valgt av Generalforsamlingen, etter innstilling fra Valgkomiteen. Ved valg hvert annet år skiftes et av medlemmene ut ad gangen. Gjenvalg er mulig. Det tilstrebes at kun ett medlem skiftes ut ad gangen, slik at kontinuiteten kan sikres. Utvalget velger selv leder og meddeler dette til Styret. Utvalget er ansvarlig overfor Generalforsamlingen, og avgir årsmelding til denne.

2.1.3 Medlemmene i Etikkutvalget bør ikke ha andre tillitsverv ved Instituttet. Som kandidater til vervet skal man søke etter personer som har interesse for oppgaven. Det bør være erfarne medlemmer både med hensyn til yrkesutøvelse og organisasjonsarbeid. Det bør være medlemmer som nyter generell respekt, spesielt med hensyn til personlig og faglig integritet.

2.1.4 Med hensyn til habilitet i forhold til enkeltsaker, gjelder vanlige habilitetsregler. Dersom et medlem skulle være inhabil i en konkret sak, vil de to øvrige medlemmene utgjøre utvalget i den konkrete sak.

2.1.5 Dersom to medlemmer skulle være inhabile, må Styret oppnevne ad hoc to settemedlemmer til utvalget. Det faste medlem vil da uansett fungere som utvalgsleder.

2.1.6 Dersom alle tre medlemmene skulle være inhabile, oppnevner Styret en komité bestående av 2 settemedlemmer.

2.2 ARBEIDSOMRÅDE

2.2.1 Utvalget er rådgivende organ for medlemmer og kandidater i etikkspørsmål.

2.2.2 Utvalget er rådgivende organ for Styret i klagesaker vedrørende medlemmers og kandidaters mulige uetiske adferd.

2.2.3 Utvalget kan på eget initiativ fremme forslag overfor Styret der den ser prinsipielle sider ved etiske spørsmål som blir reist og tiltak fra Styret synes ønskelig/påkrevet.

2.2.4 Utvalget behandler saker som angår medlemmers og kandidaters forhold til pasienter/klienter, elever, lærere og andre kolleger. Helt spesielt kan brudd på gjeldende regler for forskning, publikasjon og bruk av audiovisuelt utstyr bringes inn for etikkutvalget.

2.3 FREMGANGSMÅTE VED BEHANDLING AV KLAGESAKER

2.3.1 Dersom medlem eller kandidat ved Instituttet antas å ha forbrutt seg mot etiske prinsipper og/eller regler, kan eventuelt klager henvende seg til Styret som videresender klagen til Etikkutvalget. Hvis klager mener særlige grunner taler for det, kan klagen fremmes direkte til utvalget. Utvalget vil holde Styreleder orientert om hvilke saker utvalget arbeider med og om fremdriften i sakene. Hvis Styreleder må ansees inhabil, trer nestleder inn i Styreleders sted.

2.3.2 Klager kan henvende seg direkte til utvalget med en «rådsøkende klage», hvor klageren kan opprettholde sin anonymitet. Vanligvis bør i så tilfelle klager også anonymisere den hun/han klager på.

2.3.3 Idet klage er inngitt på navngitt person, vil klager ikke ha krav på anonymitet i forhold til innklagede med mindre utvalget finner tungtveiende grunner til det. Anonymitetsspørsmålet må avgjøres før utvalget behandler realiteten i klagesaken.

2.3.4 Innklagede får straks, senest innen 14 dager, skriftlig melding om klagens innhold, fortrinnsvis med kopi av klagen, og med anmodning om innklagedes kommentarer innen en måned. Deretter tar utvalget stilling til hvilke og hvorfra informasjoner bør innhentes før utvalgets behandling av saken.

2.3.5 Hvis utvalget finner at klagen ikke kan sees å angå Instituttet eller dets medlemmers/ kandidaters tilknytning til slike virksomheter som Instituttet utøver, kan klagen avvises uten videre behandling, ev. anbefales henvist til innklagedes yrkesorganisasjon.

2.3.6 Under og etter behandlingen av en klagesak skal Etikkutvalget og medlemmene enkeltvis søke bevare det kollegiale forhold til innklagede. Utvalget skal bistå med opplysninger og råd om faglig etikk og om hvorledes innklagede kan få de former for bistand han måtte ha krav på, dog uten økonomisk ansvar for Instituttet eller dets organer. Utvalget skal også under utredning og behandling av klagesak ved behov sørge for psykologisk støtte til klager og veiledning om praktiske og formelle sider ved en klage, dog uten økonomisk ansvar for Instituttet eller dets organer.

2.3.7 Etter avsluttet behandling av en klagesak, vil utvalget gi en kort redegjørelse for den aktuelle problemstilling, hvilket vurderingsgrunnlag utvalget har bygget på og råd til Styret med hensyn til eventuelle forføyninger i saken.

2.3.8 Styret vil etter anbefaling fra Etikkutvalget, treffe de tiltak som Styret finner hensiktsmessig.

2.3.9 Etikkutvalget avgir rapport til Instituttets årsmelding.

Oslo, 28.02.96
Sist revidert mars 2003

Fra vedtektene av 10.03.99 hitsettes:
5.5 Etikkutvalg.

5.5.1. Etikkutvalget består av tre medlemmer, valgt av Generalforsamlingen, etter innstilling fra Valgkomiteen. Ved valg hvert annet år skiftes et av medlemmene ut ad gangen.

5.5.2. Etikkutvalget er ansvarlig overfor Generalforsamlingen og avgir årsmelding til denne. Etikkutvalgets årsmelding sendes medlemmene sammen med de øvrige sakspapirer til Generalforsamlingen.

5.5.3. Etikkutvalget forplikter seg til å arbeide i henhold til de av Generalforsamlingen til enhver tid vedtatte retningslinjer.

5.5.4. Etikkutvalget skal i sitt arbeid legge Den norske lægeforenings og Norsk Psykologforenings etiske regler til grunn.

Fra vedtak 22/02, av styremøte 25.09.02, hitsettes:
«Teksten i forskriftene bringes i overensstemmelse med vedtak fra Generalforsamlingen, og en anser Generalforsamlingens fortolkning om mulighet for gjenvalg som presedens-skapende».

One comment:

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.