Prosedyreskriv

Prosedyrer for håndtering av kandidaters vansker med å tilfredsstille seminar-utdanningens krav.

 

Siktemålet med prosedyrene er en tidligst mulig avklaring og tilrettelegging i forhold til ulike vansker som kan oppstå i kandidaters gjennomføring av seminar, med den hensikt å hjelpe kandidaten til å oppfylle kravene.

Forutsetning for anvendelse av prosedyrene er at alle kandidater ved seminarets start er blitt orientert om de formelle og innholdsmessige krav for godkjenning av seminaret, generelle evalueringsrutiner og at de samtidig er orientert om at følgende prosedyrer gjelder ved fare for brudd på, eller utilfredsstillende progresjon i forhold til disse kravene. Denne orienteringen skal kandidatene også ha skriftlig.

PROSEDYRER

En nøye gjennomgang av rammene for veiledning før denne starter opp, vil kunne forebygge vansker under gjennomføringen av veiledningen.

 • Timefrekvens og nødvendige antall veiledningstimer
 • Betaling
 • Antall pasienter/frekvens av behandlings-timer
 • Hvordan veiledningsmateriale skal presenteres
 • Prosedyrer for håndtering av vansker
 • Regler for avlysning av veiledningstimer, for veileder og for kandidat.
 • Håndtering av veilederskifte

Tilsvarende ved start av Seminardeltakelse

 • Krav til betaling
 • Tillatt fravær
 • Krav til forberedelser og presentasjon av materiale
 • Regler for håndtering av vansker
 • Forventning om aktivt og respektfullt engasjement i gruppen

 

A)  Når veileder eller seminarleder oppfatter vansker med kandidatens progresjon

 A1)

Dersom det i veiledningen eller på seminaret oppstår vansker og tvil om kandidatens egnethet og eller tilfredsstillende progresjon, påligger det veileder/seminarleder å reflektere over om det kan være forhold i egen aktivitet som bidrar til dette/forårsaker dette og i så fall legge om veiledningen/seminarledelsen, Dersom dette ikke gir tilfredsstillende resultat, påligger det veileder/seminarleder å ta det opp med kandidaten så tidlig som mulig og forsøke å hjelpe kandidaten til å gjøre de nødvendige korrigeringer.

 A2)

Dersom dette ikke fører frem, skal veileder/seminarleder melde vanskene til undervisningsleder, skriftlig, på eget ark og med kopi til kandidaten. All korrespondanse skal sendes i kopi til kandidat. Eventuelle skriftlige svar eller kommentarer fra kandidat skal sendes i kopi til veileder/seminarleder.

A3)

Dersom vanskene er meldt fra veileder, skal undervisningsleder vurdere om seminarleder bør kontaktes for å avklare om vanskene kommer til syne i seminargruppen. Undervisningsleder har eventuelt ansvar for å kontakte seminarleder.

Dersom vanskene er meldt fra seminarleder, skal undervisningsleder vurdere om veileder bør kontaktes for å avklare om vanskene kommer til syne i veiledningen. Undervisningsleder har  eventuelt ansvar for å kontakte veileder.

A4)

Undervisningsleder skal avholde de konferanser som han/hun finner nødvendig. De som av undervisningsleder blir innkalt, er forpliktet til å møte.

A5)

Undervisningsleder har ansvaret for å beskrive hva kandidaten må endre på for å få utdanningen godkjent. Dette skal undervisningsleder meddele kandidaten i en personlig samtale. Innholdet i samtalen skal bekreftes skriftlig, med kopi til den som meddelte vanskene til undervisningsleder (dvs veileder eller seminarleder).

A6)

Når veileder underveis i veiledningsforløpet blir i tvil om veiledningen kan godkjennes og «Prosedyre for håndtering av enkeltkandidaters vansker med å tilfredsstille seminarutdanningens krav» er fulgt uten at det er blitt enighet mellom undervisningsleder, seminarleder og veileder om veiledningen kan godkjennes, kan saken løses ved at kandidaten får ny veileder. Den nye veilederen skal da orienteres om situasjonen av undervisningsleder. Det kan være aktuelt å tilby veiledning på veiledningen.

A7)

Ved seminarets slutt har veileder og/eller seminarleder ansvar for å vurdere om kandidaten har foretatt de nødvendige endringer på en slik måte at veiledningen og seminaret kan godkjennes. I særskilte tilfeller, og etter en spesiell vurdering, kan Utvalg for Kandidatutdanning godkjenne eller underkjenne hele eller deler av utdanningen.

 

B)  Når kandidaten har vansker i veiledningen eller på seminaret

B1 )

Kandidaten har anledning til og ansvar for å ta opp forhold som oppfattes vanskelige/utilfredsstillende i veiledningen og på seminaret. Ettersom dette kan være vanskelig for kandidaten,  påhviler det veileder og seminarleder å være lydhør for det som bringes opp. Dersom det ikke lykkes å overkomme vanskene, er det ønskelig at kandidaten melder dette til undervisningsleder.

Ved oppstart, midtveis og avslutning møter representanter for daglig ledelse seminargruppen, og det vil da være anledning til å drøfte forhold som bør endres.

B2 )

Kandidaten kan eventuelt melde vanskene direkte til undervisningsleder, muntlig eller skriftlig, i sistnevnte tilfelle med kopi til veileder/seminarleder.

B3)

Undervisningsleder skal avholde de konferanser som han/hun finner nødvendige for å drøfte og avklare problemene best mulig.

B4)

Undervisningsleder har ansvar for å beskrive vanskene, dette skal nedfelles skriftlig og meddeles seminarleder/veileder.
Dersom problemene gjelder seminarledelse, skal undervisningsleder, i samarbeid med seminarleder, forsøke å bidra til nødvendige endringer,

Dersom vanskene gjelder veiledningen, kan kandidaten  skifte veileder ( kfr pkt A6 ). Dersom kandidat og veileder velger å fortsette, skal  veiledningsprosessen diskuteres på nytt med undervisningsleder senest etter 6 mnd. Det kan være aktuelt å tilby veiledning på veiledningen.

 

Godkjent av Utvalg for Kandidatutdanning i møte 16.januar 2013

 

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.