Informasjon til nye veiledere

Velkommen som veileder ved Institutt for psykoterapi!
Veiledningen utgjør en sentral del av psykoterapiutdanningen og som veileder er du en viktig samarbeidspartner for Instituttet. Instituttet ønsker nær kontakt med alle veiledere i forbindelse med seminarene. Veiledermøtene som arrangeres ved oppstart, midtveis og ved avslutning av seminarene vil være en viktig møteplass for veiledere, seminarledere og Instituttets ledelse. Når en sier ja til å være veileder for en kandidat forplikter en seg samtidig til å delta på de tre veiledermøtene som blir arrangert i løpet av den to-årige seminartiden.

Den overordnede målsetting for utdanningen ved Institutt for psykoterapi er å gi utdanning i individuell psykoanalytisk psykoterapi. Utdanningen omfatter seminarundervisning, pasientbehandling under individuell veiledning og lærebehandling. Utdanningen skal legge grunnlag for å arbeide psykoterapeutisk ut fra psykoanalytisk orienterte holdninger med de fleste pasientgrupper i og utenfor institusjonssammenheng. Fokus er derfor ikke primært en pasients egnethet for en fastlagt form for psykoterapi, men at rammer og intervensjoner tilpasses pasientens forutsetninger og livssituasjon.

Teoretisk grunnlag: I undervisningen er vi opptatt av å tydeliggjøre det interpersonlige perspektiv, men samtidig ivareta en åpen og fleksibel holdning. Det er et mål at kandidaten får forståelse for de viktigste strømninger i dagens psykoanalyse og hvilken historisk bakgrunn de har. Den enkelte kandidat skal stimuleres til å finne den form og tenkning som kjennes mest naturlig.

INDIVIDUELL VEILEDNING

1. RAMMER

– Individuell veiledning skal omfatte minimum 70 timer ved Innføringsseminar og minimum 80 timer ved Videregående seminar.
– Veiledningen skal foregå i tiknytning til seminardeltagelsen
– Det skal ikke være samme veileder ved Videregående seminar som ved Innføringsseminar
– Veiledningen gis en time ukentlig, eventuelt med en dobbeltime hver 14.dag.
– Skifte av veileder i seminarperioden må skriftlig begrunnes fra kandidaten og godkjennes av Instituttet
– Veiledningsperiode av kortere varighet enn 20 timer godkjennes ikke
– Veileder attesterer for gjennomført veiledning. Se eget punkt.
– Ved tvil om godkjenning, se eget punkt.

2. INNHOLD OG MÅLSETTING

Veileder skal hjelpe kandidaten med å evaluere og velge ut pasienter som kan danne grunnlag for en best mulig læringsprosess både for den enkelte kandidat og seminargruppen.

Innhold og målsetting i den individuelle veiledning tilsvarer psykoterapeutiske målsettinger og arbeidsmetoder for utdanningen generelt:

– Evaluering med henblikk på psykoterapi: Personlighetsvurdering, psykodynamisk formulering,       betydning av rammer og kontrakt, og om faser i terapi, innledning, mellomfase, avslutning.
– Psykoterapeutiske holdninger: Om empati, nøytralitet, om å skape trygg atmosfære, aktiv lytting. Frittflytende versus fokusert oppmerksomhet. Den skjulte mening i pasientens kommunikasjon.
– Prosessbegreper: Terapeutisk allianse, overføring, motoverføring, motstand, negativ terapeutisk reaksjon, agering.
– Intervensjoner: Påpekning, klargjøring, tolkning, bekreftelse, anerkjennelse, taushet, holding, containing, konstruksjoner, rekonstruksjoner, gjennomarbeiding.
– Endringsskapende faktorer: Innsikt, relasjon, erindring, katarsis, gjennomarbeiding, sorgarbeid og nylæring. Hvordan pasienter med ulik personlighetsstruktur reagerer på ulike intervensjoner.

3. EVALUERING AV KANDIDATENS PROGRESJON

Evaluering av progresjon og læringsprosess er en nødvendig del av veiledningen. Veileder har også et selvstendig ansvar i forhold til å vurdere egnethet. Dette tas opp med kandidaten ved oppstart av veiledning som en del av kontrakten om rammebetingelser. Det bør regelmessig settes av tid til evaluering, for eksempel en gang i halvåret.
Ved evalueringen vurderes forhold knyttet til
– kandidatens rammebetingelser for utdanningen
– om rammene for veiledningen overholdes
– om kandidaten tar med relevant materiale til veileder
– hvor kandidaten står i forhold til å integrere teori og praksis
– kandidatens motivasjon for og evne til å tilegne seg ny kunnskap og forståelse
– kandidatens evne til å reflektere over egen rolle i behandlingsprosessen
Dersom veileder mener at veiledning utover Instituttets minstekrav er nødvendig for å godkjenne en kandidats arbeid, skal Instituttet ved undervisningsleder bli skriftlig underrettet om det. Kandidaten kan da bli pålagt ytterligere veiledning.

4. PROBLEMHÅNDTERING

Dersom det i veiledningen kommer til syne problemer i retning brudd på, eller utilfredsstillende progresjon i forhold til seminarets krav, skal veileder tidligst mulig ta dette opp med kandidaten, og gjennom veiledningen forsøke å hjelpe kandidaten til å gjøre de nødvendige korrigeringer. Dersom dette ikke fører fram, skal veileder meddele problemet til undervisningsleder. For videre prosedyrer: Se vedlagte Prosedyreskriv

5. SKRIFTLIG ARBEID

Innføringsseminar: Kandidatene skal lage et skriftlig arbeid, vanligvis med utgangspunkt i en av pasientene de har fått veiledning på. Arbeidet kan inneholde en kort sammenfatning av bakgrunn og sykehistorie, om terapiens forløp, en psykodynamisk formulering (hypotese), samt utsnitt av en terapitime som illustrerer noe av pasientens sentrale problematikk og interaksjon med behandler. Arbeidet kan også ha en teoretisk vinkling, for eksempel hvordan begrepet empati kommer til nytte i behandling av ulike pasienter, eller drøfting av en artikkel. Omfanget skal være på 1500-3000 ord. Kandidaten skal samarbeide med veileder om arbeidet. Arbeidet presenteres for seminargruppen en gang i løpet av seminartiden, og kan da betraktes som godkjent.. Kandidaten bør oppfordres til å arbeide videre med tanke på å kunne presentere arbeidet på faglige konferanser og/eller publisere det. Ved bruk av pasientmateriale må det legges stor vekt på diskresjon i utformingen av teksten

Videregående seminar: tilsvarende skriftlig arbeid skal her ha et omfang på ca. 3000-8000 ord.

6. ATTEST

Ved avslutning av veiledningsforholdet skal veileder gi en skriftlig attestasjon av veiledningen og sende attesten til Instituttet. Attesten skal gi opplysninger om hvilket tidsrom veiledningen har funnet sted, timetall og veiledningsfrekvens og om veiledningen er gitt i tilknytning til utdanningen ved Instituttet. Veileder skal attestere at rammebetingelsene i forhold til seminaret er overholdt. Det skal fremgå av attesten om kandidaten har vist tilfredsstillende progresjon i arbeidet og om egnethet for oppstart ved videregående seminar.

7. LITTERATUR

Veileder anbefales å sette seg inn i pensumlisten for seminaret. Denne listen blir oversendt til veileder ved oppstart av seminaret. I tillegg vil veileder fra Instituttet bli løpende orientert om hvilken litteratur kandidaten leser til hvert seminar. Veileder kan også selv få tilsendt artiklene ved å henvende seg til Instituttets sekretariat. Veileder skal hjelpe kandidaten med å relatere den teoretiske kunnskapen til det kliniske materialet som legges frem i veiledningen..
Veileder har også mulighet for å utfylle den teoretiske gjennomgangen ved seminaret når kandidaten har behov for det.

8. KONTAKT MED INSTITUTTET

Instituttet ønsker nær kontakt med veilederne i forbindelse med seminarene. Det arrangeres veiledermøter med alle veiledere for en seminargruppe ved oppstart, midtveis og ved avslutning av seminaret. For veiledere er møtene obligatoriske.  På veiledermøtene gis informasjon om seminaret fra undervisningsleder og seminarleder, og veiledningsrelaterte temaer blir tatt opp.

9. VEILEDERS KOMPETANSE

Psykoterapiveiledning er et eget fagområde, og veiledere vil ha behov for å skaffe seg og videreutvikle kompetanse innen dette feltet. Instituttet har med jevne mellomrom fagseminarer der veiledning er i fokus. I tillegg vil Instituttet oppfordre veiledere til å gjennomgå utdanningsprogram i psykoterapiveiledning i regi av Norsk psykiatrisk forening eller Norsk psykologforening.

10. UTDANNINGENS RAMMER

Innføringsseminaret:
Innføringsseminaret har en varighet på 2 år. Undervisningstimetallet er 196 timer. Individuell veiledning minimum 80 timer.

Undervisningen foregår i grupper på 6-8 deltakere med samlinger enten på weekendbasis (ca 16 ganger) eller på hverdag (ca 24 ganger) med gjennomgang av klinisk og teoretisk materiale, i tillegg til to teoretiske weekend- seminarer i henholdsvis Psykoanalytisk utviklingsteori og Vitenskapsteori.

Kandidatene skal under hele seminartiden ha pasientbehandling under individuell veiledning, omfattende minimum 2 pasienter med behandlingsfrekvens på minimum 2 timer ukentlig på ulike ukedager. Hvert år skal minimum to av veiledningstimene være direkte observert av veileder.

Behandlingene skal være ”open-ended”, d.v.s. skal gjennomføres ut fra sin egen prosess uten på forhånd tidsbegrenset varighet. Målsettingen er å skape interesse og forståelse for psykoanalytisk orientert tenke- og arbeidsmåte, og å danne utgangspunkt for deltakelse i videregående seminar.

Videregående seminar:
Videregående seminar har en varighet på 2 år. Undervisningstimetallet er 196 timer. Veiledning er minimum 80 timer. Lærebehandling er minimum 300 timer.

Undervisningen foregår i grupper på 6-8 deltakere med samlinger enten på weekendbasis eller på hverdag, med gjennomgang av klinisk og teoretisk materiale, i tillegg til to teoretiske weekendseminarer i for eksempel Forskningsteori og metode, og andre tema som fastsettes av undervisningsleder.

Kandidatene skal under hele seminartiden ha pasientbehandling under individuell veiledning, omfattende minimum 2 pasienter med en behandlingsfrekvens på minimum 2 timer i uken og på ulike ukedager. Hvert år skal minimum to av veiledningstimene være direkte observert av veileder.

Behandlingene skal være ”open-ended”, d.v.s. skal gjennomføres ut fra sin egen prosess uten på forhånd tidsbegrenset varighet. Veiledningen skal utføres av annen veileder enn ved innføringsseminar. Målsettingen er å videreføre og utdype lærestoffet fra innføringsseminar, med en større vekt på det kliniske aspektet, og å gjøre kandidatene i stand til å arbeide selvstendig med ulike pasientkategorier.

Oslo, juni 2024

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.