Vedtekter for Institutt for Psykoterapi

1.  Institutt for Psykoterapi er en forening med kontor og daglig ledelse i Oslo.

2.  Instituttets formål og virksomhet.

2.1  Fremme en landsdekkende utvikling av og forståelse for psykoanalytisk psykoterapi.

2.2  Gi utdannelse i psykoanalytisk psykoterapi for leger og psykologer.

2.3   Organisere og formidle utdanning og veiledning til interesserte institusjoner og for andre yrkesgrupper.

2.4  Stimulere til forskning og faglig utvikling innenfor psykoanalytisk psykoterapi.

2.5   Organisere møter og etterutdanning for å ivareta medlemmenes behov for faglig utvikling og kvalitetssikring innenfor psykoanalytisk psykoterapi.

2.6   Søke å bygge opp et fagbibliotek som kan benyttes av medlemmer og kandidater.

2.7 Samarbeide med de viktigste yrkesorganisasjoner innen det psykiatriske/psykologiske arbeidsfelt om utdanningsspørsmål.

3.  Medlemskap.

3.1.   Som medlem kan den opptas som har fullført videregående utdanning ved Instituttet eller har tilsvarende utdanning.

3.2.   Medlemskap vedtas av Styret etter søknad.

3.3. Deltagelse i Instituttets ordinære utdanningsprogram gir status som kandidatmedlem. Kandidatmedlemskap kan etter søknad også gis den som har gjennomført hele eller deler av utdanningen uten å ha oppnådd medlemskap.

3.4. Den årlige kontingent for medlemmer og kandidatmedlemmer vedtas av Generalforsamlingen.

4.  Internasjonale forpliktelser.

4.1. Instituttet er tilsluttet International Federation of Psychoanalytic Societies (IFPS)

4.2. Instituttet vil søke å samordne og organisere sin virksomhet med de krav som IFPS setter for sine  medlemsorganisasjoner og deres kandidater.

4.3. Instituttet er tilsluttet European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector (EFPP).

 

5.  Instituttets faste organer er: Generalforsamling. Styre. Daglig ledelse. Valgkomité. Etikkutvalg. Utvalg for kandidatutdanning. Utvalg for etterutdanning. Lærerkollegium. Forskningsutvalg. Kandidatmøte.

 

5.1 Ordinær Generalforsamling, ekstraordinær Generalforsamling og uravstemning.

5.1.1.     Generalforsamlingen er Instituttets høyeste myndighet og avholdes minst en gang årlig i hvert års første kvartal.

5.1.2. Varsel om ordinær Generalforsamling skal være medlemmene og kandidatmedlemmene i hende minst 12 uker før fastsatt Generalforsamling.

5.1.3.     Saker som medlemmene ønsker å fremme for ordinær Generalforsamlingen må være Styret i hende minst 8 uker før fastsatt Generalforsamling. Unntak fra dette er resolusjoner som kan fremmes som eget punkt.

5.1.4.     Innkalling til ordinær Generalforsamling, vedlagt dagsorden og nødvendige sakspapirer sendes medlemmene og kandidatmedlemmene minst 3 uker før fastsatt Generalforsamling.

5.1.5. Generalforsamlingen velger styreleder, fire styremedlemmer, to varastyremedlemmer, etikkutvalg og valgkomité.

5.1.6.     Generalforsamlingen godkjenner Instituttets regnskap og vedtar Instituttets budsjett.

5.1.7.     Generalforsamlingen godkjenner årsmeldingen fra Styret og Etikkutvalget.

5.1.8.     Generalforsamlingen godkjenner revisor.

5.1.9.     Vedtak på Generalforsamlingen fattes med simpelt flertall.

5.1.10. Endring av vedtektene krever 2/3 flertall.

5.1.11. Kandidatmedlemmer har møterett på Generalforsamlingen, men ikke stemmerett.

5.1.12. Ekstraordinær Generalforsamling kan med minst to ukers varsel innkalles av styret og skal innkalles når minst ¼ av medlemmene ønsker det.

5.1.13. Styret har anledning til utover Generalforsamlingen å gjennomføre uravstemning. Generalforsam-lingen kan kreve uravstemning. Styret, respektive Generalforsamlingen, vedtar på forhånd i hvert enkelt tilfelle hvorvidt utfallet av uravstemningen skal oppfattes som bindende eller rådgivende.

5.2  Styret.

5.2.1      Sammensetning og valg.

5.2.1.1.    Styret består av styreleder, fire medlemmer og to varamedlemmer valgt av Generalforsamlingen, samt to medlemmer med personlig varamedlem valgt av kandidatmøte. De av Generalforsamlingen valgte varamedlemmer får ved forfall stemmerett i henhold til ansiennitet i Styret.

5.2.1.2.    Styreleder velges særskilt av Generalforsamlingen for to år ad gangen. Medlemmer  og vara-medlemmer velges hver for seg for en periode på to år, men slik at maksimalt tre medlemmer og et varamedlem står på valg hvert år.

5.2.1.3.    Kandidatmedlemmene velger sine medlemmer og varamedlemmer til Styret  for ett år, med maksimal funksjonstid  fire år.

 

5.2.2.   Ansvars- og myndighetsforhold.

5.2.2.1     Styret er Instituttets øverste organ nest etter Generalforsamlingen og er ansvarlig overfor den.

5.2.2.2     Styret representerer Instituttet utad.

5.2.2.3     Styret er ansvarlig for Instituttets faglige og økonomiske drift.

5.2.2.4     Det nyvalgte Styret konstituerer seg og trer i funksjon umiddelbart etter valget. Leder og nestleder utgjør Styrets arbeidsutvalg.

5.2.2.5     Styremøter avholdes minst fire ganger årlig eller når styrets leder, daglig ledelse, eller minst tre øvrige styremedlemmer ønsker det.

5.2.2.6     Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er tilstede eller er representert ved varamedlemmer. Ved stemmelikhet har Styrets leder dobbeltstemme.

5.2.2.7     Varamedlemmer innkalles til styremøtene. Disse har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

5.2.2.8     Det føres protokoll over styrets vedtak.

5.2.2.9     Styrets medlemmer og varamedlemmer har taushetsplikt i forhold til sensitive opplysninger de måtte bli meddelt i sine verv.

5.2.3.   Styrets oppgaver.

5.2.3.1      Styret oppnevner representanter til utvalg blant Instituttets medlemmer og kandidater og utarbeider forskrifter for utvalgene.

5.2.3.2      Styret oppnevner delegater til IFPS´s og EFPP´s  delegatforsamlinger og fastsetter funksjonstid ved oppnevningen

5.2.3.3      Styret fastsetter rammebetingelser og undervisningsplan for kandidatutdanningen og utarbeider forskrifter for disse.

5.2.3.4      Styret fastsetter rammebetingelser for etterutdanning og kvalitetssikring.

5.2.3.5      Styret fastsetter geografisk prioritering og omfang av seminarer.

5.2.3.6      Styret kan oppnevne ad hoc-utvalg.

5.2.3.7      Verv som styreleder honoreres.

5.2.3.8      Styret kan honorere arbeidskrevende verv eller oppdrag for Instituttet.

5.3  Daglig ledelse.

5.3.1.  Daglig ledelse ansettes av Styret og er med de fullmakter som gis av Styret, ansvarlig for den faglige  og administrative virksomhet ved Instituttet.

5.3.2.  Daglig ledelse består av undervisningsleder og administrativ leder og ansettes i deltidsstillinger for en 4-års-periode med mulighet til forlengelse i  2+ 2 år

5.3.3.  Undervisningsleder må være medlem av Instituttet.

5.3.4.  Daglig ledelse deltar på Styrets møter.

5.3.5. Daglig ledelse gis prokura av Styret.

5.3.6.  De daglige ledere er ansvarlig overfor Styret.

5.3.7. Styret fastsetter kompetansekrav og utarbeider stillingsbeskrivelser og instruks for stillingene.

5.4  Valgkomité.

5.4.1.  Valgkomiteen består av tre medlemmer som velges av Generalforsamlingen for to år og er ansvarlig overfor denne. Medlemmer av Styret og daglig ledelse er ikke valgbare for Valgkomiteen.

5.4.2. Valgkomiteen konstituerer seg selv.

5.4.3.  Valgkomiteens forslag til Generalforsamlingen sendes ut til medlemmene sammen med de øvrige sakspapirer.

5.5  Etikkutvalg.

5.5.1.  Etikkutvalget består av tre medlemmer og et varamedlem, valgt av Generalforsamlingen, etter innstilling fra Valgkomiteen. Ved valg hvert annet år skiftes et av medlemmene ut ad gangen.

5.5.2.  Etikkutvalget er ansvarlig overfor Generalforsamlingen og avgir årsmelding til denne. Etikkutvalgets årsmelding sendes medlemmene sammen med de øvrige sakspapirer til Generalforsamlingen.

5.5.3.  Etikkutvalget forplikter seg til å arbeide i henhold til de av Generalforsamlingen til enhver tid vedtatte retningslinjer.

5.5.4.  Etikkutvalget skal i sitt arbeid legge Den norske lægeforenings og Norsk Psykologforenings etiske regler til grunn.

5.6 Utvalg for kandidatutdanning.

5.6.1  Utvalget oppnevnes av Styret og består av fem personer, hvorav en representant er kandidat. Leder oppnevnes særskilt. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

5.6.2  Utvalget er delegert ansvar for å forvalte Instituttets undervisningsplan samt forskrifter i tilknytning til denne.

5.6.3  Utvalgets medlemmer oppnevnes for to år, dog slik at kontinuiteten i utvalget sikres.

5.6.4  Undervisningsleder forbereder saker og er sekretær for utvalget.

5.6.5  Utvalget bør sammensettes på en balansert måte der geografi, kjønn alder og yrke er tatt hensyn til. Medlemmene skal minimum ha kompetanse på nivå med læreterapeut og veileder ved videregående seminar, dette gjelder ikke kandidatrepresentanten.

5.6.6  Styret er ankeinstans i klagesaker.

5.7  Utvalg for etterutdanning.

5.7.1  Utvalget oppnevnes av Styret og består av fem personer, hvorav en bør være en av de lokale  kontaktpersonene og en representant er kandidat. Leder oppnevnes særskilt.

5.7.2  Utvalget skal arbeide for kvalitetssikring og ivaretagelse av medlemmenes behov for etterutdanning.

5.7.3  Utvalgets medlemmer oppnevnes for to år, dog slik at kontinuiteten i utvalget sikres.

5.7.4  Administrativ leder er utvalgets sekretær.

 

5.8  Forskningsutvalg.

5.8.1    Utvalget oppnevnes av Styret og består av fire personer, hvorav en er kandidat.  Leder oppnevnes særskilt. Utvalgets medlemmer må ha erfaring fra forskningsarbeid. Utvalgets medlemmer oppnevnes for 2 år med mulighet til reoppnevning.

5.8.2      Utvalget skal stimulere til psykoterapiforskning og kunne gi råd vedrørende slike prosjekter til enkeltmedlemmer, kandidater, Styret og de andre utvalgene.

5.8.3      Utvalget skal også kunne tilrettelegge opplæring i forskningsmetodikk, prosjektutarbeiding og prosjektbeskrivelse for interesserte medlemmer og kandidater.

5.9    Web-redaksjon.

5.9.1   Redaksjonen oppnevnes av Styret og består av fire representanter, hvorav en er kandidat. Daglig ledelse skal være representert i redaksjonen. Leder utnevnes særskilt.

5.9.2   Redaksjonens mandat er faglig redaksjonell oppdatering og utforming av hjemmesiden.

5.9.3   Redaksjonens medlemmer oppnevnes for to år, dog slik at kontinuiteten sikres.

5.10  Lærerkollegiet.

5.10.1   Lærerkollegiet består av seminarledere, inkludert de som har undervisningsfri.

5.10.2   Lærerkollegiet innkalles til årlige møter.

5.10.3   Lærerkollegiet er høringsinstans for saker som berører de prinsipielle linjene ved kandidatutdanningen.

5.10.4   Lærerkollegiet nominerer to medlemmer til Utvalg for kandidatutdanning.

5.11  Utvalg for ekstern undervisning.

5.11.1 Utvalget oppnevnes av Styret og består av fire medlemmer hvorav ett medlem bør sitte i Instituttets Styre og en bør være kandidat. Leder oppnevnes særskilt.

5.11.2 Utvalget har som oppgave å stimulere, organisere og administrere undervisningfor andre yrkesgrupper og institusjoner i psykodynamisk orientert forståelse og   praksis.

5.11.3  Utvalgets medlemmer oppnevnes for to år, dog slik at kontinuitet sikres.

5.12  Litteraturutvalg

5.12.1 Utvalget oppnevnes av Styret og består av fire medlemmer, hvorav en er kandidat.

5.12.2  Litteraturutvalget har det løpende ansvar for oppdatering av litteraturlisten til seminarene, innkjøp av litteratur til Instituttet samt informasjon til medlemmene om ny og anbefalt litteratur.

5.12.3 Undervisningsleder er sekretær, medlemmene oppnevnes for to år, dog slik at kontinuiteten sikres”.

6.    Lokale  kontaktpersoner.

6.1    Styret kan oppnevne lokale kontaktpersoner med  varaperson  etter forslag fra lokale grupperinger, medlemmer og kandidater.

6.2    Formålet med ordningen er å holde kontakt med det lokale fagmiljø og medlemmer i regionen.

6.3    Kontaktpersonen og varapersonen må selv være medlem eller kandidat ved Instituttet.

6.4    Kontaktpersonen oppnevnes for 1 år med mulighet til re-oppnevning.

6.5    Det avholdes årlig kontaktmøte mellom Kontaktpersonene, Utvalg for etterutdanning,daglig ledelse og Styrets ledelse.

6.6  Styret fastsetter instruks for kontaktpersonene.

7.  Kandidatenes plass i organisasjonen

7.1    Kandidater er de som til enhver tid er under utdanning ved Instituttet.

7.2    Kandidater som deltar i seminarer betaler halvårlige seminaravgifter, de øvrige betaler kandidatmedlemsavgift.

7.3    Kandidatmedlemmer kan delta på Instituttets arrangementer på lik linje med medlemmene dersom ikke annet er særskilt bestemt.

7.4    Instituttet avholder et årlig kandidatmedlemsmøte, hvor det skal velges to medlemmer med  varamedlemmer til Styret.

7.5    Kandidater ved Instituttet har adgang til leie av kontor i Instituttets lokaler.

7.6 Kandidatenes representanter og vararepresentanter i Styret har samme rettigheter og plikter som øvrige styremedlemmer og varamedlemmer.

7.7 Kandidatrepresentanter i utvalgene har samme rettigheter og plikter som de øvrige representantene, dersom dersom ikke annet er oppgitt i Forskriftene for utvalget.

8.   Oppløsning av Instituttet.

8.1    Instituttet kan kun oppløses og virksomheten nedlegges etter vedtak i Generalforsamling og deretter uravstemming hvor minst 2/3 av medlemmene er for dette.

8.2 Et eventuelt økonomisk overskudd eller materielle verdier etter eventuell nedleggelse av Instituttets virksomhet skal tilfalle formål omtalt i Vedtektenes § 2.

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.