Forskrifter for kandidatutdanningen

Utdanningens overordnede målsetting og innholdet av undervisningen er beskrevet i en egen Undervisningsplan. Det følgende dreier seg om rammeforskriftene for øvrig.

1. Kandidatopptak:

1.1 Opptak av kandidater til seminarundervisningen både ved innførings- og videregående seminar skjer etter vurdering i «Utvalg for kandidatutdanning».

1.2  Utdanningen er forbeholdt leger og psykologer.

1.3 For opptak til innføringsseminar kreves minimum 2 års praksis med voksne pasienter innen det mentalhygieniske arbeidsfelt. Det er ønskelig med praksis fra institusjon innen psykisk helsevern og slik praksis vil i et visst omfang gi fortrinn ved opptak i forhold til søkere som mangler dette.

1.4 Ansiennitetsprinsippet ved opptak til videregående seminar begrenser seg til de fire første årene etter gjennomført innføringsseminar.

1.5 Det bør tilstrebes en balansert gruppesammensetning med hensyn til profesjon, kjønn, alder og geografi, men sammensetningen skal også avspeile søkergrunnlaget.

1.6 Gjennomført innføringsseminar gir grunnlag for opptak til videregående seminar. Det gir imidlertid ingen rett til automatisk opptak.

1.7 Normalt forutsettes deltagelse i Instituttets seminarer at man ikke samtidig deltar i tilsvarende virksomhet i andre utdanningsinstitusjoner innen psykoterapi/psykoanalyse. Avvik fra dette må vurderes og godkjennes av Utvalg for kandidatutdanning.

2. Pasientbehandling under veiledning:

I fb.m. deltagelse i innførings- og videregående seminar er kandidatene forpliktet til å utføre individuell psykoterapi under veiledning. Betingelsene for denne behandlingsvirksomhet er fastsatt i Undervisningsplanen.

3. Veiledning:

3.1 Individuell veiledning skal omfatte minimum 70 timer ved innføringsseminar og minimum 80 timer ved videregående seminar.

3.2   Veiledningen skal foregå i tilknytning til seminardeltagelsen.

3.3 Det skal ikke være samme veileder ved videregående seminar som ved innføringsseminaret.

3.4  Skifte av veileder i seminarperioden må skriftlig begrunnes fra kandidatens side og godkjennes av Instituttet før ny veiledningsavtale inngås.

3.5   Veiledningsperiode  av kortere varighet enn 20 timer godkjennes ikke.

3.6  Veiledningen skal foregå med en frekvens på minimum en time pr. uke eller to timer hver 14. dag. I perioder bør veiledningen være ukentlig.

3.7 Veileder attesterer for gjennomført veiledning med angivelse av tidsrom, timetall, veiledningsfre-kvens og hvorvidt rammebetingelsene er overholdt. Det skal i attestasjonen også fremgå hvorvidt kandidaten har vist tilfredsstillende progresjon eller ikke, og at veiledningen er gitt i tilknytning til utdanningen ved Instituttet.

3.8  Kompetansekrav og prosedyre for godkjenning av veiledere er gitt i egne forskrifter fastsatt av Styret.

4. Lærebehandling:

4.1  Deltagelse i videregående seminar forutsetter individuell lærebehandling. Denne skal ha karakter av psykoanalyse eller intensiv psykoterapi basert på grunnbegrepene ubevisste prosesser, overføring og motstand. Terapiformer basert på manipulative teknikker og kroppslig berøring godkjennes ikke.

4.2  Lærebehandlingen skal ikke være trygdefinansiert.

4.3 Behandlingsfrekvensen skal ikke være under to ganger ukentlig og skal foregå på forskjellige ukedager. Omfanget må være minst 200 timer (for de som ønsker å kvalifisere seg til læreterapeut, veileder ved videregående seminar og lærer minst 300 timer) og det skal være kontinuitet i behandlingen. Den skal ha en naturlig avslutning og omfatte alle faser i en behandling.

4.4  Lærebehandlingen forutsettes påbegynt senest ved start av videregående seminar. Den skal normalt ikke avsluttes før påbegynt utdanning ved Instituttet. Avvik fra dette må vurderes og godkjennes av Utvalg for kandidatutdanning.

4.5   Læreterapeut kan ikke være veileder eller ha andre lærerfunksjoner for kandidaten.

4.6 Læreterapeut attesterer for gjennomført lærebehandling i samsvar med rammebetingelsene med angivelse av tidsrom, timetall, behandlingsfrekvens, og at det gjelder lærebehandling. Utover dette deltar ikke læreterapeut i evalueringen av kandidaten.

4.7   Kompetansekrav og prosedyre for godkjenning av læreterapeuter er gitt i egne forskrifter fastsatt av Styret.

5. Evaluering av kandidatens progresjon og personlige egnethet:

5.1 Instituttets undervisningsleder og Utvalg for kandidatutdanning skal følge kandidatenes utvikling, samt med jevne mellomrom evaluere den enkelte seminargruppes virksomhet.

5.2  Det skal avholdes møter der seminarleder og veiledere sammen med representanter for Instituttet diskuterer eventuelle problemer. Der det reises tvil om godkjenning skal dette skriftlig meddeles kandidaten etter vedtak i Utvalg for kandidatutdanning.

5.3 Seminarleder skal gi skriftlig rapport om undervisningen etter hver weekendsamling eller for hvert semester når det gjelder seminarer arrangert på ukebasis, og er ansvarlig for å føre fraværsprotokoll. Dersom en kandidat ikke innfrir de forventninger rammebetingelsene fastsetter, skal dette fremgå i egen rapport til undervisningsleder.

5.4 Dersom det i veiledningen eller seminarundervisningen kommer til syne problemer i retning brudd på eller utilfredsstillende progresjon i forhold til seminarets krav skal veileder/seminarleder ta dette opp med kandidaten med sikte på nødvendige korrigeringer. Dersom dette ikke fører frem skal veileder/seminarleder meddele problemet til undervisningsleder. Undervisningsleder har da ansvar for å avklare problemet og iverksette nødvendig tiltak, for eksempel i form av møte med kandidat, veileder og seminarleder.

Det foreligger prosedyrer for tidlig håndtering av enkeltkandidaters problemer med å tilfredsstille    seminarets krav.

5.5 Seminarleders og Instituttets gjensidige forpliktelse er beskrevet i skriftlig kontrakt mellom den enkelte seminarleder og Instituttet.

6. Fravær:

Fravær fra seminardeltagelse må ikke overstige 20 % av seminartiden for at seminardeltagelse skal godkjennes.

7. Godkjenning av utdanningen:

Utvalg for kandidatutdanning skal for hver enkelt kandidat ta stilling til om  utdanningen er gjennom-ført på en tilfredsstillende måte. På forhånd skal skriftlig attestasjon fra seminarleder, veileder og lære- terapeut foreligge. Utvalget kan pålegge kandidaten ytterligere veiledning dersom gjennomføringen av den obligatoriske veiledning ansees som utilfredsstillende. Kandidaten er selv ansvarlig for å fremlegge attestasjon for gjennomført veiledning og lærebehandling.

8. Anke:

Kandidaten kan anke Utvalg for kandidatutdannings beslutning til Styret for avgjørelse der.

Oslo, 16.04.08