Styremøter 2022

Protokoll fra heldigitalt styremøte onsdag 12. januar 2022 kl.17.00-18.30.

Til stede:

Ingunn Aanderaa Opsahl (styreleder), Aud Johanne Jarval, Marit Gunnarshaug (vara), John William Glad (nestleder), Lilian Stokkeland, Henning Huneide (vara), Ole Johan Finnøy (und-leder), Gaute Gulliksen (adm-leder) og Marthe Schierenbeck – referent (administrasjonssekretær).

Forfall:

Frode Voll.

1/22Styreprotokoll fra 1. desember 2021 godkjent.        
2/22Postliste: Mail fra medlem GB til GF i mars 2022

Orienteringssaker:
–  IGA har signert kontrakt og flytter inn i 6.etg i Gjerdrums vei 19 i april 2022.           –  Samlokasjon, orientering om møte med de andre instituttene i januar.

Drift, seminarene: Undervisningsleder Ole Johan Finnøy orienterer om seminaraktiviteten.
3/22Regnskap og budsjett:
– Gjennomgang og godkjenning av regnskap for desember 2021 utsettes til styremøte 9.februar 2022 pga. sykdom.
4/22Medlemssøknader:
-Psykolog Simone Solli -Psykolog Cecilie Voss Godkjent ved akklamasjon.

5/22Eventuelle saker fra utvalgene til styremøte:  
6/22 -Oversikt over de utvalgsmedlemmer ønsker å oppnevnes av styret for en ny periode.

Vedtak: Styret oppnevner følgende medlemmer til utvalgene ved Institutt for Psykoterapi for 2 nye år: Utvalg for Etterutdanning:   Grete von der Kall Eduard Grieg Inger E. B. Karlsen Kristoffer Skarsvåg Utvalg for Kandidatutdanning:   Arne Andreas Døske (leder) Mona Semb Jan Ole Røvik Trude Nanette Sæther Litteraturutvalget:   Jon Morgan Stokkeland (leder) Kjetil André Børhaug Thomas Amundsgård Forskningsutvalget: Anne Grete Hersoug (leder) Randi Ulberg Jan Ole Røvik Web-redaksjonen:   Jan Ole Røvik (leder) Shanti Irene Gylseth    
I januar 2023 vil de utvalgsmedlemmene som ble med i utvalgene i et oddetallsår reoppnevnes. I januar 2024 vil de som ble med i utvalgene i et partallsår reoppnevnes igjen.
7/22Evaluering av adm-leder prosjektet og utlysning av ny adm-leder stilling etter mars 2022.

Ekstraordinær Generalforsamling avholdes den 12. januar 2022 med forslag til vedtektsendring slik at en som ikke er medlem også kan ansettes som adm-leder. Forslag til møteleder på ekstraordinær GF: Ingunn Aanderaa Opsahl Forslag til referent på ekstraordinær GF: Marthe Schierenbeck

Vedtak: Styret godkjenner å foreslå Ingunn Aanderaa Opsahl som møteleder og Marthe Schierenbeck som referent. To protokollunderskrivere foreslått er Henning Huneide og John Willliam Glad.
8/22Nøkkeltall for kandidater og medlemmer for instituttet. Gjennomgåes i styret. Daglig ledelse jobber videre med dokumentet til styremøte i april 2022. Styret ønsker at det kommer informasjon om de som ikke har fullført utdanningen også.
9/22Gjennomgang av styreinstruks. Dokumentet gjennomgåes i styret og endringer redigeres av daglig ledelse. Spørmålene her skal jobbes med videre. Styreinstruksen skal gjennomgåes årlig.
10/22Mandat til arbeidsgruppe for læreterapi.

Vedtak: Styret godkjenner mandat til arbeidsgruppen for læreterapi. Mandatet lyder: «Arbeidsgruppa utreder regelverket omkring læreterapien ved å se på og presentere forslag for reglar for:

– frivilleg tilleggs-læreterapi for dei som ønske å kvalifisere for 300 timar og som kun har 200 timar. Omfang og gjennomføring.
-Alternativ med tillegg på 400 timer skal utredes
– skifte av terapeut undervegs og prosedyre/reglar for dette
– Forholdet mellom læreterapeutrolla og andre lærarroller:
– lærebehandling over digital oppkopling – reglar for dette
– kluster-terapi – skal dette være en mulighet for dei som bur langt unna terapeut.
– andre saker av relevans – styret kan gi innspel til dette
– oppstartstidspunkt for dei nye reglane Utvalg for Kandidatutdanning (UK) oppfordrer arbeidsgruppen til at det endelige regelverket inneholder et fåtall overordnede regler som det kan søkes dispensasjon fra.

Arbeidsgruppens forslag blir sendt til UK og lærerkollegiet til høyring, før det blir sendt til styret til godkjenning og blir innlemma i forskriftene»
11/22Forberede Generalforsamling 25.mars 2022.

Årsmelding fra styret sendes ut på mail til styret før neste styremøte 9.februar for innspill. Endelig frist for Årsmelding fra styret til å være ferdig og sendes til print er 10.februar. Arbeidsutvalget jobber videre med forslag til møteleder på Generalforsamlingen. Smittevernstiltak vil måtte vurderer fortløpende og ses på igjen nærmere 25.mars mht. mulighet for fysisk deltagelse.
  
 Eventuelt:
 Datoer for styremøter kl.17.00-19.30 i 2022:  
09.02 Behandle forslag til saker til GF her
16.03 Heldigitalt styremøte
04.05 kl.16.30 Styremiddag
01.06 kl.16.30 Sommermøte

Referat fra styremøte onsdag 9. februar 2022 kl.17.00-19.30.

Til stede:

Ingunn Aanderaa Opsahl (styreleder), John William Glad (nestleder), Aud Johanne Jarval, Marit Gunnarshaug (vara), Ole Johan Finnøy (undervisningsleder), Gaute Gulliksen (administrativ leder) og Marthe Schierenbeck (administrasjonssekretær) referent.

Henning Huneide (vara) via Meet

Forfall:

Lilian Stokkeland og Frode Voll.

12/22Styreprotokoll fra 12.januar 2022 godkjennes.
13/22Postliste: Varsel fra Helsedirektoraet om at skjema for rapportering for 2021 er klart. Søknad om tilskudd for 2022 fra Helsedirektoratet er også åpnet. Frist for begge disse er 1.mars 2022.

Orienteringssaker:
–  Samarbeidsrådet-møte avholdt 31.01.2022, Biennalen avholdes 20. mars 2023.           –  Samlokasjon, orientering om møte med IGA, NKI og NPI 18. januar 2022. Positiv stemning på møtet blant alle for samlokajon og for en felles administrativ organisasjon.

Drift, seminarene:
Ole Johan Finnøy orienterer om seminaraktiviteten. Det er nå lagt opp til fysisk oppmøte på seminarene med smittevernstiltak, og med mulighet for å delta via Meet ved behov. For høsten 2022 er det planlagt følgende seminarer: 
Oslo, innføring og videregående Trondheim, innføring og videregående Tromsø, innføring Kristiansand, videregående I Stavanger og Bergen er det mer usikkert om det skal utlyses seminarer, i Møre og Romsdal skal det ikke lyses ut.
Laila Hjulstad tok over som seminarleder for Kjartan Thu i desember 2021, Ole Johan Finnøy vil delta på dette seminaret 11.02.22 og informere om dødsfallet til Kjartan.
14/22Regnskap:
– Regnskap for desember 2021 presenteres styret for godkjenning.

Vedtak: Styret godkjenner regnskapet for desember 2021.

Årsregnskap for 2021 presenteres styret for godkjenning.

Vedtak: Styret godkjenner årsregnskap for 2021.
15/22Medlemssøknader:
-Psykolog Janne Kvien, NPI utdannet
-Psykolog Aleksander Husby Carlsen
-Psykolog Anna Götz
-lege Waldemar Platou, meldt ut i 2020, melder seg inn igjen

Godkjennes ved akklamasjon.
16/22Eventuelle saker fra utvalgene til styremøte:
17/22Utlysning av ny adm-leder stilling.

AU jobber videre med utlysningsteksten, etter å ha fått innspill fra styret: 
Formuleringen «organisasjonserfaring» og krav til økonomisk og administrativ må inkluderes i stillingutlysningen.

Vedtak: Styret beholder undervisningsleder stillingsprosenten på 40%, mens administrativ leder stillingen økes fra 30% til 40% i utlysningen.
18/22Evaluering og oppfølgning av strategiseminaret i september 2021.

Styret var fornøyd med strategiseminaret og ønsker at det skal avholdes hvert år. I 2022 vil styret invitere alle i utvalgene med på strategiseminaret, og ikke bare utvalgslederne. Seminaret bør vurderes utvidet til en hel dag. Styret anser strategiseminaret for et viktig møtepunkt, et sted for å starte en dialog mellom ulike deler av instituttet og for å lette intern kommunikasjon. Det er ønskelig å skriftliggjøre det man kommer frem til på seminaret. Styret ønsker fokus på «visjon».

Sak til neste styremøte: planlegge Strategiseminar for 2022.
19/22Forberede Generalforsamling 25.mars 2022.  

Innkomne forslag fra medlemmer til Generalforsamlingen: ett forslag er kommet inn og det er fra Tormod Knutsen. Styret jobber med et svar som skal settes inn i Generalforsamlingspapirene før dette sendes ut til alle medlemmer senest fredag 4.mars. Forberede møtestruktur og tidsrammer: Fra 17.00 til 19.30, med mulighet for utvidelse.

Forslag til møteleder: Mona Semb. Det er avtalt et møte med henne og AU i mars før Generalforsamlingen.
Forslag til personer til å signere protokollen: ikke fra styret, Mette Marita Johansen og en leietaker?
20/22Årsmelding for 2021 til Generalforsamlingen fra styret og fra daglig ledelse. Vedtak: Styret godkjenner årsmelding for 2021.
21/22Styreevaluering for 2021. Utsatt til styremøte 16.03.2022.
 Eventuelt:
Svar på mail fra medlem GB fra 28.november 2021.

Vedtak: Oppdaterte etiske retningelinjer vil først være klare behandlet fra Etikkutvalget til Generalforsamlingsen i 2023 og dette vil styret jobbe videre med. Svar skal sendes ut før Generalforsamlingspapirene sendes ut senest 4.mars 2022, og svaret sendes fra AU til resten av styret for gjennomlesing på epost neste uke.
 Datoer for styremøter kl.17.00-19.30 i 2022:

16.03 Heldigitalt styremøte
04.05 kl.16.30 Styremiddag
01.06 kl.16.30 Sommermøte
  

Protokoll fra heldigitalt styremøte onsdag 16.mars 2022 kl.17.00-19.30.

Til stede:

Ingunn Aanderaa Opsahl (styreleder), John William Glad (nestleder), Frode Voll, Lilian Stokkeland, Marit Gunnarshaug (vara), Aud Johanne Jarval, Henning Huneide (vara), Ole Johan Finnøy (undervisningsleder), Gaute Gulliksen (administrativ leder) og Marthe Schierenbeck (administrasjonssekretær) er referent.

Frode Voll og Lilian Stokkeland går ut av styret etter Generalforsamlingen 25.mars 2022.

22/22Styreprotokoll fra 9.februar 2022 godkjennes.
23/22Postliste: Svar fra Etikkutvalget til styret.

Orienteringssaker:
–  Administrativ leder stillingen er lyst ut via Finn.no, LinkedIn, på hjemmesiden og til medlemmer og kandidater på mail.          
–  Samlokasjon. Daglig ledelse jobber med å finne en advokat til denne prosessen. Samt å lage et saksdokument til styret med info om samlokasjonssituasjons arbeidet.

Drift, seminarene: Ole Johan Finnøy orienterer om seminaraktiviteten.
I april lyses det ut seminarer for høsten 2022.
Rekrutteringsseminar med Megan Virtue i Oslo 2.april og i Trondheim 11.juni.
Samarbeidet med Firenzci House fortsetter.
DIT kurset skjer 5.-9. september.
24/22Regnskap og budsjett:
– Regnskap for januar 2022 og for februar 2022 presenteres styret for godkjenning.

Vedtak: Styret godkjenner regnskapet for januar 2022 og for februar 2022.
25/22Medlemssøknader:
-Psykolog Siri Johanne Brunvand
-Psykolog Magne Olsen
-Psykolog Ingeborg Bjorland Hansen

Vedtak: Medlemssøknadene godkjennes ved akklamasjon.
26/22Forberede Generalforsamling 25.mars 2022.

Wenche Sortebogen har tatt over fra Mona Semb som foreslått ordstyrer, etter at Mona Semb ble sykemeldt. Det ble avholdt forberedelses-møte med AU og Wenche Sortebogen den 14.03.22.

Administrativ leder Gaute Gulliksen innleder om regnskap og om budsjett.

Forslagsstiller Tormod Knutsen innleder om forslaget han fremmer.  Ingunn Aanderaa Opsahl innleder fra styret til innkomne forslag.
27/22Styreevaluering for 2021.

Resultatene av den digitale styreevalueringen gjennomgåes muntlig i styret. Et punkt til forbedring er å sende ut sakspapirer tidligere til styret. Styret opplever at arbeidet ble noe forbedret i 2021.
28/22Planlegge strategiseminar i 2022.

Dato for strategiseminaret er satt til lørdag 3.september 2022.

Alle medlemmene i utvalgene blir invitert i år, i fjor ble kun utvalgsledere invitert. Daglig ledelse sender ut varsel om dato til utvalgene etter dette styremøtet og ber folk holde av datoen. Og seminaret skal i år starte tidligere på dagen enn kl.15.
Seminaret bør avholdes hele dagen på et hotell sentralt i Oslo.
29/223000,- tillegg for daglig ledelse i kontraktene.

Vedtak:
Styret vedtar at tillegget skal utbetales i sin helhet fra og med neste lønnsutbetaling.

Styre ber daglig ledelse kartlegge hvem som ikke har fått utbetalt riktig beløp siden tillegget ble godkjent og presentere en plan for korrigering av dette på neste styremøte.  
30/22Svar til GB på henvendelse etter Generalforsamling i 2021.
Vedtatt på mail etter forrige styremøte:

1. Styret har notert argumentene om de etiske retningslinjene og inkluderer disse i det videre arbeidet med dette.
2. Styret støtter ikke videre arbeid med øvrige forslag
3. Styret ber daglig ledelse sende svar til forslagsstiller og legge ved dette saksdokumentet i svaret.

Dette vedtaket ble sendt til medlemmet på epost den 28.02.2022.
31/22Svar fra Etikkutvalget om revidering av etiske retningslinjer.  

Vedtak: Styret jobber videre med dette og ser det i sammenheng med strategiarbeidet.
 Eventuelt:
 Datoer for styremøter kl.17.00-19.30 i 2022:

04.05 kl.16.30 Styremiddag på Brasserie France
01.06 kl.16.30 Sommermøte  

Datoer for høsten 2022:
31.08 kl.17.00
12.10 kl.17.00
07.12 kl.16.30 Julemøte