Styremøter 2021

Prokotoll fra styremøte onsdag 6.januar kl.16.30-18.30 på Meet møteapplikason

Deltagelse:
Ingunn Aanderaa Opsahl (styreleder), Lilian Stokkeland (nestleder), John William Glad, Aud Johanne Jarval, Marit Gunnarshaug (vara), Henning Huneide (vara), Randi Egeland (kand.rep. videregående), Ole Johan Finnøy (und-leder), Gaute Gulliksen (adm-leder) og Ingerline Benedikte Standnes – referent (administrasjonssekretær).

Forfall: Frode Voll, Cecilia Tho (kand.rep. innføringsseminar)

Dagsorden:

1/21Protokoll fra styremøte 2. og 14.desember godkjennes.
2/21Orienteringssaker:
– Oppdatering flytting:
Kontrakt signert og depositum overført. Må gå gjennom plantegningen og leiekontraktene for framleie. 10 av leitagerne blir med videre. Tre andre har vist interesse i å leie.
– Bulletinen:
Det ble for lite tid før jul, så den blir gitt ut i januar. Den blir noe større en vanlig, ca 80 sider. Det er enighet om at vi kan gi kandidater og medlemmer beskjed om at de som ønsker kan be om å få tilsendt papirversjon.

Drift, seminarene: Undervisningsleder Ole Johan Finnøy legger frem.
For få søkere til å starte videregående seminar. To innføringsseminar i Oslo med Kjartan Thu og Rune Johansen.
Alle seminarer i Oslo gjennomføres digitalt i januar.
3/21Regnskap og budsjett:
Oppdatering av økonomi og budsjett for 2021:

Administrasjonsleder Gaute Gulliksen legger frem tallene i en kortversjon.
I desember har vi hatt lite utgifter pga nedstenging og dermed holdt seminarer digitalt, få utgifter. Overskudd på ca 448 000 kr som er 250 000 kr mer enn forventet. Jobber videre med regnskapsfører og revisor for å fullføre regnskapet fra 2020.
Budsjett for 2021 ferdigstilles til neste styremøte.
Oppdatering av bruk av overskudd fra 2020:
Dinamo gikk ned i pris og har startet med arbeidet. Det skal være ferdig til slutten av mars.
4/21  Strategisk plan:

Styreleder Ingunn Aanderaa Opsahl og administrasjonsleder Gaute Gulliksen jobber videre med dette til neste styremøte.
5/21  Undervisningsleder og administrasjonsleder, rammebetingelser:

Utsettes
6/21  Årsberetning:

Jobbes videre med til neste styremøte. Noen kommentarer til endringer.
7/21Evaluering av styrearbeidet 2020:

Administrasjonsleder Gaute Gulliksen legger frem resultatene av evalueringen.
Det som kom tydeligst frem er at vi ikke trenger flere møter, at sakspapirene burde gjøres tilgjengelig tildigere, komminikasjonen kan bli bedre, tilbakemelding fra styreleder om deltagelse i styret kan bli bedre, daglig ledelse kan også forbedre seg noe. Det oppgis lite forbedringspotensiale når det gjelder å bruke mer tid på styrearbeidet.
Når man sender mail – start en ny mail hvis man skal ta opp et nytt tema og med riktig emnefelt.
Flere frafall fra møtene uten beskjed.
Første gang styret prøver et slik spørreskjema, burde sendes ut hvert år.
8/21Anke på vedtak 1 i UK fra Gunn-Tove Riis:

Undervisningleder Ole Johan Finnøy legger frem saken.
Det stemmes over om Gunn-Tove Riis kan betale tilbake 100 timer i egenbehadling til Helfo fordi hun ikke har betalt mer enn 200 timer selv og vil være kvalifisert for å være veileder og egenbehandler ved Instituttet.

Vedtak:
Gunn-Tove Riis får betale for de 100 timene og må søke om å bli godkjent igjen.
9/21  Anke på vedtak 2 i UK fra Gunn-Tove Riis:

Siden Gunn-Tove Riis har fått medhold i sin anke i sak 8 så faller dermed søknaden i sak 9 bort.  
10/21HMS   Utsettes
11/21Saker til Generalforsamlingen:   Medlemskontignenten
Øke med 100 kr

Lærerterapisaken
Undervisningsleder Ole Johan Finnøy skriver en rapport og legger det frem på neste styremøtet.

Tydeliggjøre i vedtektsteksten at kandidater har stemmerett i styret

 Eventuelt:

Ingen saker.
 Møtetidspunkter fremover:

10.februar kl 17.00
19.mars kl 16.30
28.april kl 16.30 Styremiddag etter møtet kl.19.30
2.juni kl 16.30 Sommerfest

1.september kl 16.30
Torsdag 28.oktober kl 16.30
1.desember kl 16.30 Julemøte

Prokotoll fra styremøte onsdag 10.februar kl.17.00-20.00 på Meet møteapplikason

Deltagelse:
Ingunn Aanderaa Opsahl (styreleder), Lilian Stokkeland (nestleder), John William Glad, Aud Johanne Jarval, Frode Voll, Marit Gunnarshaug (vara), Henning Huneide (vara), Randi Egeland (kand.rep. videregående), Ole Johan Finnøy (und-leder), Gaute Gulliksen (adm-leder) og Ingerline Benedikte Standnes – referent (administrasjonssekretær).

Forfall:
Cecilia Tho (kand.rep. innføringsseminar)

Dagsorden:

12/21Protokoll fra styremøte 6. januar godkjennes.
13/21Postliste:
– Brev fra K.L. med innspill vedrørende Nasjonal retningslinje for personlighetsforstyrrelser – Styreleder Ingunn Aanderaa Opsahl og Undervisningsleder Ole Johan snakker om dette senere.  
Orienteringssaker:
– Flytting:
 Administrasjonsleder Gaute Gulliksen forteller at planløsningen er ferdigstilt og arbeidet startet 9.februar. Alle leietagerne blir med på flyttingen, utenom de sakskyndige (som leier et kontor sammen). Det er to ledige kontorer som ikke er utleid, og det er fem eller flere har vist interesse i å leie.
– Bulletinen:
Det ble for lite tid før jul og i januar til å fullføre, den blir gitt ut i ila noen uker. Det blir fortsatt Bulletinen nr 2 i 2020.
– Logo og visuell identitet:
Undervisningsleder Ole Johan er positivt overrasket over prosessen og arbeidet til Dinamo. Gode tanker på markedsføring og symbolikk. To alternativer, daglig ledelse må ta et valg.
Flertallet i styret er begeistret. Marit Gunnarshaug var ikke fortrolig med noen av forslagene og skulle gjerne sett et tredje alternativ mer i retning strektegningen i logoen til psykoanalytisk forening. Det blir spurt om hvem som skal avgjøre hvilket alternativ Instituttet skal gå for – er det en idè å sende ut alternativene til medlemmene ved Instituttet og få deres synspunkt? Daglig ledelse avgjør i slutten av uken.
– HMS:
Sekretæren og administrativ leder er på hjemmekontor siden slutten av oktober. Det fungerer fint.
Kjøkken og møterom er stengt for alle, dette er utfordrende da leietagerne er uenige i denne beslutningen. Ingen covid-tilfeller blant våre leietagere.

Drift, seminarene:
– Alle seminarer gjennomføres digitalt i februar. Undervisningsleder vurderer måned for måned. Enkelte av seminarlederne er i risikogruppen. Meet fungerer utmerket og etter hvert som at seminarlederene og deltagerne gjør seg erfaringer fungerer det bedre og bedre. Vi har konkludert med at det fungerer best at alle deltar fysisk eller alle deltar digitalt, en hybrid løsning fungerer dårlig.
14/21Regnskap og budsjett:
Oppdatering av økonomi og budsjett for 2021:
Administrasjonsleder Gaute Gulliksen legger frem tallene. Vi øker med 3 % fra 2020 på søknaden til Helsedirektoratet (71 000 kr). Flytting gjør at det er noen større utgifter i 2021 enn i 2020, dog får vi høyere inntekt på utleien. Mindre utgifter på reise for lærere, da vi antar at det ikke blir reising før vaksinen.

Regnskapstall 2020 presenteres styret:
I 2020 hadde Instituttet lite utgifter pga nedstenging og digitale seminarer. Overskudd på 366 205 kr. Styret signerer årsregnskap 2020.

Vedtak:
Styret godkjenner enstemmig revisjon fra 2020 og nytt budsjett for 2021 slik at dette kan legges frem på Generalforsamlingen.
15/21  Undervisningsleder og administrasjonsleder, rammebetingelser:

Aud Johanne Jarval og Marit Gunnarshaug har laget oversikt over stillingene de siste 15 årene.
De (ved hjelp av sekretær) fant ikke oversikt fra tidligere enn 15 år tilbake. Det kan være mulig å finne denne oversikten i eldre årsberetninger eller tidligere referater. Diskutert rundt temaet, er det en idé å spørre alle medlemmer hva som skal til for at de skal ta en slik stilling. Mulig er det lettere å få opplysninger fra tidligere ansatte hvis noen utenfra Styret tar kontakt, men det vil koste penger. Per dags dato virker det som at de ansatte i daglig ledelse trives godt, hva skal til for at vi blir? Daglig ledelse er alle enige om at vi evetuelt kan la oss intervjue.

Konklusjon: GF orienteres om arbeidet så langt og at vi vi jobber videre med saken i 2021.
16/21  Strategisk plan:

Styreleder Ingunn Aanderaa Opsahl og administrasjonsleder Gaute Gulliksen legger frem strategisk plan. Diskusjon rundt den, kan Dinamo lage en pitch til Instituttet? Det er viktig for videre rekrutering av kandidater til Instituttet. Strategiseminar i september med styret og utvalgslederne.

Ta opp strategisk plan igjen på neste styremøte.
17/21  Årsberetning 2020:

Styreleder Ingunn Aanderaa Opsahl og deglig ledelse jobber videre med årsberetningen og sender den til Styret for signering før utsending 26.februar.
18/21Medlemssøknader:
– Lege Iwona Jozwiak
– Psykolog Beate Engelsvold

Vedtak: Godkjennes ved akklamasjon
19/21Forberedelser til Generalforsamlingen
– Heldigitalt
– Medlemskontignenten økes med kr 100,-
– Møteleder: Rune Johansen
– Mail fra medlem GB:
Deler av brevet ville profittert på å få noe mer struktur og enkelte presiseringer slik at innsenders meninger kom tydeligere frem om hun ønsker at det leses opp på GF. Styreleder Ingun Aanderaa Opsahl tilbyr en samtale med henne vedrørende innspillene. – Lærerterapisaken:
Undervisningsleder Ole Johan presenterer råd fra arbeidsgruppen og uttalelse fra UK om læreterapiordningen om læreterapi ved IFP. Kravet bør være 300 timer læreterapi som er i tråd med IFPS sin standard.
Styret støtter dette vedtaket med enkelte tilleggsinformasjon.
 Eventuelt:

Ingen saker.
 Møtetidspunkter fremover:

19.mars kl 16.30 før Generalforsamlingen
28.april kl 16.30 Styremiddag etter møtet kl.19.30
2.juni kl 16.30 Sommerfest
1.september kl 16.30
Torsdag 28.oktober kl 16.30
1.desember kl 16.30 Julemøte
  

Prokotoll fra styremøte fredag 19. mars kl.16.30-18.30 på Meet møteapplikason

Deltagelse:
Ingunn Aanderaa Opsahl (styreleder), Lilian Stokkeland (nestleder), John William Glad, Aud Johanne Jarval, Frode Voll, Marit Gunnarshaug (vara), Henning Huneide (vara), Randi Egeland (kand.rep. videregående), Ole Johan Finnøy (und-leder), Gaute Gulliksen (adm-leder) og Ingerline Benedikte Standnes – referent (administrasjonssekretær).

Forfall:
Cecilia Tho (kand.rep. innføringsseminar)

20/21Protokoll fra styremøte 10. februar godkjennes.
21/21Orienteringssaker:
– Bulletinen:
Ikke utgitt, forhåpentligvis klar neste uke.
– Logo og visuell identitet:
Daglig ledelse fornøyde med arbeidet til Dinamo. Daglig ledelse avgjorde at vi går for logoen IPSY. Den legges i Dropbox når vi får den tilsendt.
– Flytting:
Administrasjonsleder Gaute Gulliksen har vært i byggemøter og det ser ut til at alt blir klart til 1. juni ved overtagelse. Vegger er oppe og første malestrøk kommer til uken.
IBUP er interessert i å leie fra høsten.  IGA kommer på befaring 9. april og er interessert i å være med på samlokasjonen.  Fremleiekontrakter er sendt ut til leietagerne. Endelige fremleiekontrakter blir sendt ut neste uke.
– Nasjonale retningslinjer for personlighetsforstyrrelser:

– Drift, seminarene:
Alle seminarer gjennomføres digitalt i mars og april. Det kan se ut som at det blir digitalt til vaksinering er gjennomført. Forhåpentligvis kan vi ha en slags avslutning i juni.
Det blir to innføringsseminar i Oslo og et i Stavanger. To videregående seminar i Oslo og et i Tromsø.
22/21Regnskap og budsjett:

Administrasjonsleder Gaute Gulliksen legger frem tallene for febraur for godkjenning.
Lave kostnader i februar grunnet pandemien.
23/21  Medlemssøknader:
– Psykolog Henrik Kamphus

Vedtak: Godkjennes ved akklamasjon
24/21  Forberedelser til Generalforsamlingen:
– Regnskap, godkjenning av revisor og medlemskontignenten: Gaute Gulliksen
– Møteleder: Rune Johansen
– Referent: Gaute Gullksen og Henning Huneide
– Telle stemmer: Ingerline Benedikte Standnes
– Lærerterapisaken: Undervisningsleder Ole Johan presenterer og Lilian Stokkeland bistår og svarer på spørsmål frå medlemmer.
– Sakene fra medlem GB:
legger frem sine saker på GF.
Styret drøfter innspillene. Det legges ikke frem en felles innstilling fra styret, styrerepresentantene stemmer fritt ved eventuell avstemming.
25/21  Strategisk plan:

Styreleder Ingunn Aanderaa Opsahl og administrasjonsleder Gaute Gulliksen har jobbet videre med målene fra sist møte. Strategiseminar blir 18. september med styret og utvalgslederne.
Strategisk plan blir tatt opp igjen på neste styremøte.
 Eventuelt:
 Møtetidspunkter fremover:

28.04.2021 kl 16.30 Styremiddag etter møtet kl.19.30
02.06.2021 kl 16.30 Sommerfest
01.09.2021 kl 16.30
28.10.2021 kl 16.30 (Torsdag)
01.12.2021 kl 16.30 Julemøte

Protokoll fra styremøte onsdag 28. april kl. 17.00-19.30 på Meet møteapplikasjon

Deltagelse:
Ingunn Aanderaa Opsahl (styreleder), Lilian Stokkeland (nestleder), John William Glad, Aud Johanne Jarval, Frode Voll, Marit Gunnarshaug (vara), Henning Huneide (vara), Ole Johan Finnøy (und-leder), Gaute Gulliksen (adm-leder) og Ingerline Benedikte Standnes – referent (administrasjonssekretær).

Forfall: Cecilia Tho (kand.rep. innføringsseminar) og Randi Egeland (kand.rep. videregående)

Dagsorden: Konstituering av nytt styre med valg av nestleder. Middag utsettes til høsten.

26/21Konstituering av styret med valg av nestleder: John William Glad velges enstemmig som nesleder.
27/21Protokoll fra styremøte 19. mars godkjennes.
28/21Orienteringssaker:
– Bulletinen:
Den er fullført og sendt til trykk. Daglig ledelse vil utgi to numre i 2021.
– Logo og visuell identitet:
Ferdigstilles og tilsendes fra Dinamo ila. mai måned.
– Flytting:
Endelige fremleiekontrakter er laget og sendes ut.
-Obligatorisk oppmøte på veiledermøter:
Det er innført obligatorisk oppmøte på veiledermøtene fordi det er noen veieledere som ikke møtte opp. Det må komme tydelig frem ved oppstart av seminarene at dette må prioriteres og datoene må settes allerede ved oppstart av et seminar.

– Drift, seminarene:
Alle seminarer gjennomføres digitalt i april og mai. Det er litt usikkerhet rundt når Instituttet kan starte med fysisk oppmøte igjen, om det blir i juni eller i august, mest sannsynlig blir det digitalt til alle er vaksinert. Instituttet må i tillegg til egne tiltak forholde seg til de nasjonale tiltakene. Det er enighet i at vi må holde ut den siste tiden.
Så langt er det åtte påmeldte til videregående seminar i Oslo og en påmeldt til videregående seminar i Tromsø.  
29/21Regnskap og budsjett:
Administrasjonsleder Gaute Gulliksen legger frem tallene for mars og revidert budsjett etter tilskudd for 2021 for godkjenning. Det er lave kostnader i mars grunnet pandemien.

Tilskuddet:
Tilskudd for 2021 er innvilget fra Helsedirektoratet med 300 000,- mindre enn forventet, daglig ledelse klagde på vedtaket og fikk medhold og dermed 200 000,- ekstra.
Instituttet har fått 66 205,- mindre enn i 2020.

Det diskuteres hva overskuddet fra 2020 skal brukes til: Fond for fagutvikling, markedsføring for utdanningen, rekrutteringsseminar, skrivestipend.

Vedtak: Styret godkjenner revidert budsjett for 2021.
30/21  Evaluering og oppfølging av Generalforsamlingen:

Det foreslåes at daglig ledelse sender svar til K.L om hva som skjer videre med hennes brev.
Vedtak: Daglig ledelse saksbehandler brev fra K.L. Styret evaluerer gjennomføringen av Generalforsamlingen 2021.
Andre ukedager/ tider blir drøftet. (Bakgrunnen for at styremøtet og GF er samme dag er for at de tilreisende skal slippe å reise to ganger, men dette kan diskuteres på nytt. Det ble lagt på fredag for å flere tilreisende til å delta, også for å kunne arrangere fagseminar lørdagen).

Styret går igjennom vedtakene og planlegger videre prosess.
31/21  Strategisk plan:

Styreleder Ingunn Aanderaa Opsahl og administrasjonsleder Gaute Gulliksen har ferdigstilt målene fra sist møte, presenterer dette for styret.
Strategiseminar blir 4. september med styret og utvalgslederne.
Dokumentet omformuleres med noen få setninger og sendes ut til utvalgene.
32/21  Medlemssøknader:
– Psykolog Andreas Ekberg
– Lege Øystein Gundersen

Vedtak: Godkjennes ved akklamasjon
 Eventuelt:

 Møtetidspunkter fremover:

02.06.2021 kl 16.30 Sommermøte
01.09.2021 kl 16.30
28.10.2021 kl 16.30 (Torsdag)
01.12.2021 kl 16.30 Julemøte

Protokoll fra styremøte onsdag 2. juni kl. 16.30-18.30 på Meet møteapplikasjon

Deltagelse:
Ingunn Aanderaa Opsahl (styreleder), John William Glad (nestleder), Lilian Stokkeland, Aud Johanne Jarval, Frode Voll, Marit Gunnarshaug (vara), Henning Huneide (vara), Randi Egeland (kand.rep. videregående), Ole Johan Finnøy (und-leder), Gaute Gulliksen (adm-leder) og Ingerline Benedikte Standnes – referent (administrasjonssekretær).

Forfall: Cecilia Tho (kand.rep. innføringsseminar)

Dagsorden:

33/21Protokoll fra styremøte 28. april godkjennes.
34/21Postliste: Brev fra Helse Midt-Norge: invitasjon til dialogmøte om TVUPP.

Orienteringssaker:
– Logo og visuell identitet:
Styret liker logoen, Instituttet starter med å bruke identiteten.
– Flytting:
Lokalene er ferdigstilte og overtatt.
– Den individuelle tilskuddsordningen:Styreleder Ingunn Aanderaa Opsahl jobber med dette, skal i møte 14. juni og presentere Instituttet.
Instituttet er innkalt til et dialogmøte i august med Helse Midt-Norge.
Samarbeidsrådet:
Det har vært ett møte i samarbeidsrådet, bienalen blir utsatt til 2022, vi må an se hvem som stiller som representant for oss.
– Nasjonale faglige retningslinjer for utredning og behandling av PF:
Det har kommet inn en forespørsel fra leder av NAPP Ingeborg Helene Ultvedt-Moe Eikenes om Instituttet vil skrive under en kronikk om natioale retningslinjer om utredning og behandling av personlighetsforstyrrelser.
Vedtak:  Styret er for å skrive under.


– Drift, seminarene:
Alle seminarer  i juni gjennomføres digitalt, utenom to.
Så langt er det åtte påmeldt til innføringsseminar i Oslo, fem påmeldt til innføringsseminar i Stavanger og 17 påmeldte til videregående seminar i Oslo.
 Regnskap og budsjett:

Administrasjonsleder Gaute Gulliksen legger frem tallene for april. Det er lave kostnader i april grunnet pandemien.
Vi forventer at det blir mindre overskudd i høstmånedene når seminarene mest sannsynlig blir gjennomført med fysisk oppmøte.

Vedtak: Styret godkjenner regnskap for april 2021.
36/21Brev fra K.L.:
Daglig ledelse legger frem svaret til K.L. Styret synes svaret er godt og ryddig. Det er enighet om at brevet kan sendes. Det diskuteres om det er behov for å revidere de etiske retningslinjene.

Vedtak:
Styret vurderer format og dag/tidspunkt ved planlegging av Generalforsamlingen etter sommeren. Styret ber etikkutvalget se på behovet for å revidere de etiske retningslinjene. Om det er noe som kan forenkles og om retningslijene skal utvides til å omhandle forhold mellom ansatte og medlemmer.
37/21  Medlemssøknader:
– Lege Alviina Lind
– Lege Martin André Grimstvedt
– Lege Philippa Anne Houge

Forslag til vedtak: Godkjennes ved akklamasjon.
38/21  Ferenczi House Budapest Collaboration:

Undervisningsleder Ole Johan Finnøy orienterer.
Tormod Knutsen har tilbydd seg å være kontaktpersjonen til Instituttet. Gaute Gulliksen og Ole Johan Finnøy hadde møte med  Ferenczi House Budapest Collaboration og det kom frem at behovet slik det ble representert fra representantene fra Ferenczi House mer dreisde seg om en økonomisk støtte til huset til Ferenczi heller enn et faglig samarbeid. Det blir mest sannsynlig for mye jobb for administrasjonen og vi kan ikke love noen ressurser, i så fall blir det Tormod Knutsen som tar seg av dette og prøver å vinkle det til et faglig samarbeid. Ledelsen skal ha et nytt møte med dem 9. juni.
39/21  Program Strategiseminar:

Arrangeres 4. september 2021 med middag for utvalgslederne og Styret etterpå.
Det diskuteres om en person skal komme inn og hjelpe til med visjonsarbeid.
Styret godkjenner programmet og styreleder og administrativ leder jobber videre med det.
40/21Videreføring av lærerterapiordningen – utsettes
 Eventuelt:
Søknad fra Ann-Kristin Saugstad om om å bruke tildelte forskningsmidler på et annet prosjekt. Godkjent av Forskningsutvalget.
Vedtak: Styret godkjenner.

Kandidatrepresentant Randi Egeland går ut av styret og det blir behov for en ny representant for videregående seminar fra høsten av.
 Møtetidspunkter fremover:

01.09.2021 kl 16.30 04.09.2021                 Styreseminaret
28.10.2021 kl 16.30 (Torsdag)
01.12.2021 kl 16.30 Julemøte

Protokoll fra styremøte onsdag 1. september 2021 kl. 16.30-18.30 i Institutt for psykoterapi sine nye lokaler og på Meet møteapplikasjon.

Deltagelse:
Fysisk oppmøte:
Aud Johanne Jarval, Marit Gunnarshaug (vara) og Ole Johan Finnøy (und-leder).

Meet møteapplikasjon:
Ingunn Aanderaa Opsahl (styreleder), John William Glad (nestleder), Lilian Stokkeland, Frode Voll, Henning Huneide (vara), Gaute Gulliksen (adm-leder) og Ingerline Benedikte Standnes – referent (administrasjonssekretær).

Forfall: Cecilia Tho (kand.rep. innføringsseminar).

41/21Protokoll fra styremøte 2. juni 2021 godkjennes.
42/21Orienteringssaker:
– Flytting:
Lokalene er tatt i bruk og alt ser ut til å fungere fint. Det er flere ting som fortsatt må på plass, men det kommer seg. Det har vært mye aktivitet; seminarer, fagmøte og obligatorisk program og vi har fått tilbakemelding om at det fungerer fint. Kontorene er også tatt i bruk. Bedre fasiliteter enn i Nydalsveien 15.
– Den individuelle tilskuddsordningen (TVUPP):Styreleder Ingunn Aanderaa Opsahl jobber med dette, hun og nestleder John William Glad skal i dialogmøte 3. september med Helse Midt-Norge og presenterer Instituttet.
– Brev vedrørende klage på Generalforsamlingen:
Daglig ledelse jobber med et svar. Tar klagen med som en evaluering av Generalforsamlingen.
– Kortidsterapi (DIT):
Det har vært krevende å sette en dato pga. pandemien. Administrasjonsleder Gaute Gulliksen og undervisningsleder Ole Johan Finnøy har endelig fastsatt 14. februar 2022.
– Ferenczi House Budapest Collaboration:
Daglig ledelse fortsetter å jobbe med dette. Tormod Knutsen er kontaktperson for Instituttet.

– Drift, seminarene:
Alle seminarer i august er gjennomført med fysisk oppmøte, en heldigital og noen med hybrid løsning. Målet er å komme mest mulig tilbake til fysisk oppmøte. Det er sendt ut mail om smitteverstiltakene for Covid til kandidatene. Det blir utlyst nye seminarer i oktober.
43/21Regnskap og budsjett:

Administrasjonsleder Gaute Gulliksen legger frem tallene for juni og juli. Det er lave kostnader i juni grunnet pandemien og i juli grunnet ferie. Noe estra kostnader i juni grunnet flytting.
Vi forventer at det blir mindre overskudd i høstmånedene når seminarene blir gjennomført med fysisk oppmøte. Samtidig vil vi spare en del penger på at alle (med untak av noen få) seminarer kan holdes i våre egne lokaler i Gjerdrums vei 10.
Vi har ikke mottatt andre del av tilstkuddet fra Helsedirektoratet enda.

Vedtak: Styret godkjenner regnskap for juni og juli 2021.
44/21Strategiseminaret:

Alle utvalgene deltar, en fra utvalgene og to fra styret deltar digitalt.
Programmet er allerede klart, styret går igjennom dette.
45/21  Klage:

Styreleder Ingunn Aanderaa Opsahl og nestleder John William Glad har hatt møte med påklaget og med klager. Vedtak: Styret godkjenner foreslått svarbrev med en retting som kommer frem i møtet.
46/21  Oppnevning til utvalg:

Saken utsettes til neste styremøte.
47/21  Ekstra bemanning i oktober:

Det er mye arbeid og daglig ledelse har behov for ekstra bemanning i oktober. Marthe er tilbake 13. september.

Vedtak: Styret godkjenner ekstra bemanning i oktober forutsatt at budsjettet er forsvarlig.  
48/21Utnevning av Thomas Amundsgård Karlsen som nytt medlem i Litteraturutvalget:

Vedtak: Styret godkjenner utnevningen.  
 Eventuelt:    
 Møtetidspunkter fremover:

Lørdag   4. september  kl. 15.00 Strategiseminar med middag kl. 20.15
Torsdag 28.oktober      kl 16.30
Onsdag  1.desember    kl 16.30 Julemøte

Protokoll fra styremøte torsdag 28. oktober 2021 kl.16.30-18.30 i Institutt for psykoterapi sine lokaler.

Deltagelse:
Fysisk oppmøte:
Aud Johanne Jarval, Marit Gunnarshaug (vara) og Ole Johan Finnøy (und-leder), Ingunn Aanderaa Opsahl (styreleder), John William Glad (nestleder), Lilian Stokkeland, Gaute Gulliksen (adm-leder) og Marthe Schierenbeck – referent (administrasjonssekretær).

Meet møteapplikasjon:
Henning Huneide (vara)

Forfall: Frode Voll

49/21Styrereferat fra 1. september 2021 er godkjent.      
50/21Postliste:

Orienteringssaker:
–  Kandidatreperesentant: Cecilia Tho er ute av styret. Styret prøver å finne to nye kandidatrepresentanter. Lærerne på lærermøtet blir oppfordret av undervisningsleder Ole Johan Finnøy til å snakke med kandidatene sine om dette.
– TVUPP: aksjonsgruppen har hatt møte  i september med Helse-Midt som  har ansvar for å ivareta ordningen. Gruppen vil også få til et møte med de konserntillitsvalgte i helseforetakene. Nye lokaler og Marthe Schierenbeck er tilbake etter barselpermisjon fra 13.09.21.Adm-leder stillingen evalueres på styremøte 01.12.2021.Samarbeidsrådet ved Ingunn Aanderaa Opsahl var på budsjetthøring på Stortinget 28.10.21. Helse og omsorgskommiteen skal kontaktes om å få til et møte. De jobber også med Biennalen for 2022. Mandat for læreterapisak gruppen: sendes lærerkollegiet ved lærermøtet og UK behandlet saken 26.10.21. Ny sak i styremøte ca 1.des.

Drift, seminarene:
– Lærermøtet. I år er det fysisk oppmøte på Lysebu og ikke mulig med digital deltagelse.           -Ole Johan Finnøy orienterer om seminaraktiviteten, og om DIT 5-dagerskurs fra 14.-18.02.2022.
51/21Regnskap og budsjett:

– Regnskap for august 2021 og for september 2021 presenteres.

Vedtak: Regnskap for august og for september godkjennes.
52/21Medlemssøknader:
– Psykolog Ivar Tysland
– Psykolog Terje Sollien (utmeldt i 2014)
– Psykolog Anne Marie Frøkedal
– Psykolog Gunhild Rindal Kulbotten

Vedtak: Godkjent ved akklamasjon.
53/21Eventuelle saker fra utvalgene til styremøte:

Eduard Grieg oppnevnes til ny leder av Utvalg for Etterutdanning. Tomas Linhart oppnevnes som nytt medlem i Utvalg for Etterutdanning.

Merete Isachsen oppnevnes til ny leder og Mette Marita Johansen til utvalgsmedlem  i Utvalg for ekstern undervisning (UEU).
54/21Gjennomgang av styreinstruks.

55/21Tidspunkt for generalforsamling for 2022 og 2023 bestemmes.

Generalforsamling i 2022 skjer fredag 25.mars 2022.

Generalforsamling i 2023 skjer fredag 24.mars i 2023.
56/21Nøkkeltall for kandidater og medlemmer for instituttet.

Utsatt til styremøte 01.12.21.
57/21Evaluering og oppfølgning av strategiseminaret i september.

Utsatt til styremøte 01.12.21.
58/21Samlokasjon og lokaler i 6.etg.

Daglig ledelse gir styret en kort orientering om en mulighet fra Avantor til å leie 154 kadratmeter i 6.etasje i Gjerdrums vei 19. Dette er en anledning til å se på muligheten for samlokasjon med IGA fra og med sommeren 2022. Dette kommer også opp som en sak på styremøtet 1.des.
 Eventuelt:

Daglig ledelse bestiller Styreforsikring fra If.
 Møtetidspunkter fremover:

Onsdag  1.desember kl 16.30  

Protokoll fra styremøte onsdag 1. desember 2021 kl.16.30-19.00 i Institutt for psykoterapi sine lokaler.

Deltagelse:

Fysisk oppmøte:

Ingunn Aanderaa Opsahl (styreleder), Aud Johanne Jarval, Marit Gunnarshaug (vara), Ole Johan Finnøy (und-leder), Gaute Gulliksen (adm-leder) og Marthe Schierenbeck – referent (administrasjonssekretær).

Meet møteapplikasjon:
John William Glad (nestleder), Lilian Stokkeland, Frode Voll, Henning Huneide (vara).

59/21Styreprotokoll fra 28. oktober 2021 godkjennes.    
60/21Postliste: Referat fra Helse-Midt Norge RHF om TVUPP møte, og fra Etikkutvalget om regler for utvalget. Innkalling til PTU møte, mail fra medlem GB.

Orienteringssaker:
–  Styret mangler to kandidatrepresentanter. Seminarlærere er oppfordret til å minne kandidatene på det. Undervisningsleder bistår kandidatene med å avholde møte med valg ifbm Generalforsamlingen. Interesserte kan når som helst melde seg.
– TVUPP: aksjonsgruppen har et møte med konserntillitsvalgte i Helse Midt-Norge den 03.12.21 for å informere om saken slik at de er kjenner litt til saken fremover. Samarbeidsrådet. Biennalen er planlagt for høsten 2022.

Drift, seminarene: Ole Johan Finnøy orienterer om seminaraktiviteten for 2022.
61/21Regnskap og budsjett:
– Regnskap for oktober 2021 presenteres for styret for godkjenning.

Vedtak: Regnskap for oktober 2021 godkjennes av styret.
62/21Medlemssøknader:
– ingen medlemssøknader har kommet inn til dette styremøtet.
63/21Eventuelle saker fra utvalgene til styremøte:

-Etikkutvalget foreslår at Styret endrer ordlyden i pkt 1.1 i Etiske regler til «Lov om helsepresonell». Vedtak: Styret godkjenner endring i ordlyden i etiske regler pkt. 1.1 slik Etikkutvalget foreslår.
-Oversikt over utvalgsmedlemmer og når de ble med i utvalgene presenteres for styret. Daglig ledelser orienterer om de ulike utvalgene. Og innhenter svar på om alle utvalgsmedlemmen ønsker å oppnevnes for en ny periode.
Styret forbereder et vedtak om dette på møtet 12.01.22.
64/21Budsjett 2022 presenteres for styret.  

Vedtak: Budsjett for 2022 godkjennes av styret. Husk at 60-årsfeiring på instituttet bør planlegges på avdeling 2 med ca 20 000,- i utgifter.
65/21Samlokasjon fase 3.

Daglig ledelse orienterer om lokaler til leie i 6.etasje i Gjerdrums vei 19 og mulighet for å leie disse. IGA møter nå Avantor og ser på muligheten for å leie direkte av dem.  

Vedtak: Styret godkjenner at daglig ledelse jobber videre med forslag til en samlokasjonsorganisasjon. Dette må skje i nært samarbeid med IGA, NKI og NPI. Tilbudet fra Avantor på leie av lokaler i 6. etasje i Gjerdrums vei 19 skal ikke behandles av styret nå fordi det er gitt et tilbud direkte til IGA fra Avantor.  
66/21Evaluering av adm-leder prosjektet og utlysning av ny adm-leder stilling etter mars 2022


Evalueres mot und-leder, i daglig ledelse, mot utvalg, mot medlemmer. Ordet fritt i styret.   Vedtak 1: Styret vedtar å avholde en ekstraordinær Generalforsamling så snart saksdokumenter til denne er klare og før den ordinære Generalforsamlingen som skal avholdes 25.mars 2022. Vedtak 2: Styret vedtar å utarbeide saksdokumenter til ekstraordinær Generalforsamling. Disse må sendes styret for godkjenning av hele styret  før de sendes ut til medlemmene.
67/21Nøkkeltall for kandidater og medlemmer for instituttet.

Utsatt fra styremøte 28.10.21. Utsatt til styremøte 12.01.2022
68/21Evaluering og oppfølgning av strategiseminaret i september.

Utsatt fra styremøte 28.10.21. Utsatt til styremøte 12.01.2022
69/21Gjennomgang av styreinstruks. Fortsettelse fra styremøte 28.10.2021.

Utsatt til styremøte 12.01.2022
70/21Mandat til arbeidsgruppe for læreterapi.
Forslag til vedtak: Styret godkjenner mandat til arbeidsgruppen for læreterapi.

Utsatt til styremøte 12.01.2022
  
 Eventuelt:
 Datoer for styremøter kl.17.00-19.30 i 2022:

12.01 kl.16.30
09.02 Behandle forslag til saker til GF her 16.03 Heldigitalt styremøte
04.05 kl.16.30 Styremiddag
01.06 kl.16.30 Sommermøte