Styremøter 2021

Prokotoll fra styremøte fredag 19. mars kl.16.30-18.30 på Meet møteapplikason

Deltagelse:
Ingunn Aanderaa Opsahl (styreleder), Lilian Stokkeland (nestleder), John William Glad, Aud Johanne Jarval, Frode Voll, Marit Gunnarshaug (vara), Henning Huneide (vara), Randi Egeland (kand.rep. videregående), Ole Johan Finnøy (und-leder), Gaute Gulliksen (adm-leder) og Ingerline Benedikte Standnes – referent (administrasjonssekretær).

Forfall:
Cecilia Tho (kand.rep. innføringsseminar)

20/21Protokoll fra styremøte 10. februar godkjennes.
21/21Orienteringssaker:
– Bulletinen:
Ikke utgitt, forhåpentligvis klar neste uke.
– Logo og visuell identitet:
Daglig ledelse fornøyde med arbeidet til Dinamo. Daglig ledelse avgjorde at vi går for logoen IPSY. Den legges i Dropbox når vi får den tilsendt.
– Flytting:
Administrasjonsleder Gaute Gulliksen har vært i byggemøter og det ser ut til at alt blir klart til 1. juni ved overtagelse. Vegger er oppe og første malestrøk kommer til uken.
IBUP er interessert i å leie fra høsten.  IGA kommer på befaring 9. april og er interessert i å være med på samlokasjonen.  Fremleiekontrakter er sendt ut til leietagerne. Endelige fremleiekontrakter blir sendt ut neste uke.
– Nasjonale retningslinjer for personlighetsforstyrrelser:
– Drift, seminarene:
Alle seminarer gjennomføres digitalt i mars og april. Det kan se ut som at det blir digitalt til vaksinering er gjennomført. Forhåpentligvis kan vi ha en slags avslutning i juni.
Det blir to innføringsseminar i Oslo og et i Stavanger. To videregående seminar i Oslo og et i Tromsø.
22/21Regnskap og budsjett:
Administrasjonsleder Gaute Gulliksen legger frem tallene for febraur for godkjenning.
Lave kostnader i februar grunnet pandemien.
23/21  Medlemssøknader:
– Psykolog Henrik Kamphus
Vedtak: Godkjennes ved akklamasjon
24/21  Forberedelser til Generalforsamlingen:
– Regnskap, godkjenning av revisor og medlemskontignenten: Gaute Gulliksen
– Møteleder: Rune Johansen – Referent: Gaute Gullksen og Henning Huneide – Telle stemmer: Ingerline Benedikte Standnes – Lærerterapisaken: Undervisningsleder Ole Johan presenterer og Lilian Stokkeland bistår og svarer på spørsmål frå medlemmer.
– Sakene fra Gintare Bubenaite:
Gintare legger frem sine saker på GF.
Styret drøfter innspillene. Det legges ikke frem en felles innstilling fra styret, styrerepresentantene stemmer fritt ved eventuell avstemming.
25/21  Strategisk plan:
Styreleder Ingunn Aanderaa Opsahl og administrasjonsleder Gaute Gulliksen har jobbet videre med målene fra sist møte. Strategiseminar blir 18. september med styret og utvalgslederne.
Strategisk plan blir tatt opp igjen på neste styremøte.
 Eventuelt:
 Møtetidspunkter fremover:
28.04.2021 kl 16.30 Styremiddag etter møtet kl.19.30
02.06.2021 kl 16.30 Sommerfest
01.09.2021 kl 16.30
28.10.2021 kl 16.30 (Torsdag)
01.12.2021 kl 16.30 Julemøte

Signaturer på styreprotokoll fra 19.mars 2021:

Ingunn Aanderaa Opsahl (styreleder):………………………………………….……..

Lilian Stokkeland (nestleder):……………………………………………..……………….

Frode Voll (medlem):……………………….………..……………………………..

Aud Johanne Jarval (medlem):……………………….………………….…..…

John William Glad (medlem):………………………………………………….

Marit Gunnarshaug (vara):…………………………..………………………

Henning Huneide (vara):………………………………………………….………………

Cecilia Tho (kandidatrep. innføringssem.):…………Forfall..………..…..……

Randi Egeland (kandidatrep. videregåendesem.):…….………….….……

Protokoll fra styremøte onsdag 28. april kl. 17.00-19.30 på Meet møteapplikasjon

Deltagelse:
Ingunn Aanderaa Opsahl (styreleder), Lilian Stokkeland (nestleder), John William Glad, Aud Johanne Jarval, Frode Voll, Marit Gunnarshaug (vara), Henning Huneide (vara), Ole Johan Finnøy (und-leder), Gaute Gulliksen (adm-leder) og Ingerline Benedikte Standnes – referent (administrasjonssekretær).

Forfall: Cecilia Tho (kand.rep. innføringsseminar) og Randi Egeland (kand.rep. videregående)

Dagsorden: Konstituering av nytt styre med valg av nestleder. Middag utsettes til høsten.

26/21Konstituering av styret med valg av nestleder: John William Glad velges enstemmig som nesleder.
27/21Protokoll fra styremøte 19. mars godkjennes.
28/21Orienteringssaker:
– Bulletinen:
Den er fullført og sendt til trykk. Daglig ledelse vil utgi to numre i 2021.
– Logo og visuell identitet:
Ferdigstilles og tilsendes fra Dinamo ila. mai måned.
– Flytting:
Endelige fremleiekontrakter er laget og sendes ut.
-Obligatorisk oppmøte på veiledermøter:
Det er innført obligatorisk oppmøte på veiledermøtene fordi det er noen veieledere som ikke møtte opp. Det må komme tydelig frem ved oppstart av seminarene at dette må prioriteres og datoene må settes allerede ved oppstart av et seminar.
– Drift, seminarene:
Alle seminarer gjennomføres digitalt i april og mai. Det er litt usikkerhet rundt når Instituttet kan starte med fysisk oppmøte igjen, om det blir i juni eller i august, mest sannsynlig blir det digitalt til alle er vaksinert. Instituttet må i tillegg til egne tiltak forholde seg til de nasjonale tiltakene. Det er enighet i at vi må holde ut den siste tiden.
Så langt er det åtte påmeldte til videregående seminar i Oslo og en påmeldt til videregående seminar i Tromsø.  
29/21Regnskap og budsjett:
Administrasjonsleder Gaute Gulliksen legger frem tallene for mars og revidert budsjett etter tilskudd for 2021 for godkjenning. Det er lave kostnader i mars grunnet pandemien.

Tilskuddet:
Tilskudd for 2021 er innvilget fra Helsedirektoratet med 300 000,- mindre enn forventet, daglig ledelse klagde på vedtaket og fikk medhold og dermed 200 000,- ekstra.
Instituttet har fått 66 205,- mindre enn i 2020.

Det diskuteres hva overskuddet fra 2020 skal brukes til: Fond for fagutvikling, markedsføring for utdanningen, rekrutteringsseminar, skrivestipend.

Vedtak: Styret godkjenner revidert budsjett for 2021.
30/21  Evaluering og oppfølging av Generalforsamlingen:

Det foreslåes at daglig ledelse sender svar til K.L om hva som skjer videre med hennes brev.
Vedtak: Daglig ledelse saksbehandler brev fra K.L. Styret evaluerer gjennomføringen av Generalforsamlingen 2021.
Andre ukedager/ tider blir drøftet. (Bakgrunnen for at styremøtet og GF er samme dag er for at de tilreisende skal slippe å reise to ganger, men dette kan diskuteres på nytt. Det ble lagt på fredag for å flere tilreisende til å delta, også for å kunne arrangere fagseminar lørdagen).

Styret går igjennom vedtakene og planlegger videre prosess.
31/21  Strategisk plan:
Styreleder Ingunn Aanderaa Opsahl og administrasjonsleder Gaute Gulliksen har ferdigstilt målene fra sist møte, presenterer dette for styret.
Strategiseminar blir 4. september med styret og utvalgslederne.
Dokumentet omformuleres med noen få setninger og sendes ut til utvalgene.
32/21  Medlemssøknader:
– Psykolog Andreas Ekberg
– Lege Øystein Gundersen
Vedtak: Godkjennes ved akklamasjon
 Eventuelt:

 Møtetidspunkter fremover:
02.06.2021 kl 16.30 Sommermøte
01.09.2021 kl 16.30
28.10.2021 kl 16.30 (Torsdag)
01.12.2021 kl 16.30 Julemøte

Signaturer på styreprotokoll fra 28. april 2021:

Ingunn Aanderaa Opsahl (styreleder):………………………………………..

John William Glad (nestleder):…………….…….………..……………………….

Lilian Stokkeland (medlem):……………………………………………………………..

Aud Johanne Jarval (medlem):……………………………………………….…..…

Frode Voll (medlem):…………………………….…………….………..….…….

Marit Gunnarshaug (vara):………………..………………………….………

Henning Huneide (vara):…………………………………………………

Cecilia Tho (kandidatrep. innføringssem.):…………..Forfall….….……

Randi Egeland (kandidatrep. videregåendesem.):…………Forfall……….….……

Protokoll fra styremøte onsdag 2. juni kl. 16.30-18.30 på Meet møteapplikasjon

Deltagelse:
Ingunn Aanderaa Opsahl (styreleder), John William Glad (nestleder), Lilian Stokkeland, Aud Johanne Jarval, Frode Voll, Marit Gunnarshaug (vara), Henning Huneide (vara), Randi Egeland (kand.rep. videregående), Ole Johan Finnøy (und-leder), Gaute Gulliksen (adm-leder) og Ingerline Benedikte Standnes – referent (administrasjonssekretær).

Forfall: Cecilia Tho (kand.rep. innføringsseminar)

Dagsorden:

33/21Protokoll fra styremøte 28. april godkjennes.
34/21Postliste: Brev fra Helse Midt-Norge: invitasjon til dialogmøte om TVUPP. Orienteringssaker:
– Logo og visuell identitet:
Styret liker logoen, Instituttet starter med å bruke identiteten.
– Flytting:
Lokalene er ferdigstilte og overtatt.
– Den individuelle tilskuddsordningen:Styreleder Ingunn Aanderaa Opsahl jobber med dette, skal i møte 14. juni og presentere Instituttet.
Instituttet er innkalt til et dialogmøte i august med Helse Midt-Norge.
Samarbeidsrådet:
Det har vært ett møte i samarbeidsrådet, bienalen blir utsatt til 2022, vi må an se hvem som stiller som representant for oss.
– Nasjonale faglige retningslinjer for utredning og behandling av PF:
Det har kommet inn en forespørsel fra leder av NAPP Ingeborg Helene Ultvedt-Moe Eikenes om Instituttet vil skrive under en kronikk om natioale retningslinjer om utredning og behandling av personlighetsforstyrrelser.
Vedtak:  Styret er for å skrive under.


– Drift, seminarene:
Alle seminarer  i juni gjennomføres digitalt, utenom to.
Så langt er det åtte påmeldt til innføringsseminar i Oslo, fem påmeldt til innføringsseminar i Stavanger og 17 påmeldte til videregående seminar i Oslo.
 Regnskap og budsjett:
Administrasjonsleder Gaute Gulliksen legger frem tallene for april. Det er lave kostnader i april grunnet pandemien.
Vi forventer at det blir mindre overskudd i høstmånedene når seminarene mest sannsynlig blir gjennomført med fysisk oppmøte.

Vedtak: Styret godkjenner regnskap for april 2021.
36/21Brev fra K.L.:
Daglig ledelse legger frem svaret til K.L. Styret synes svaret er godt og ryddig. Det er enighet om at brevet kan sendes. Det diskuteres om det er behov for å revidere de etiske retningslinjene.

Vedtak: Styret vurderer format og dag/tidspunkt ved planlegging av Generalforsamlingen etter sommeren. Styret ber etikkutvalget se på behovet for å revidere de etiske retningslinjene. Om det er noe som kan forenkles og om retningslijene skal utvides til å omhandle forhold mellom ansatte og medlemmer.
37/21  Medlemssøknader:
– Lege Alviina Lind
– Lege Martin André Grimstvedt
– Lege Philippa Anne Houge

Forslag til vedtak: Godkjennes ved akklamasjon.
38/21  Ferenczi House Budapest Collaboration:
Undervisningsleder Ole Johan Finnøy orienterer.
Tormod Knutsen har tilbydd seg å være kontaktpersjonen til Instituttet. Gaute Gulliksen og Ole Johan Finnøy hadde møte med  Ferenczi House Budapest Collaboration og det kom frem at behovet slik det ble representert fra representantene fra Ferenczi House mer dreisde seg om en økonomisk støtte til huset til Ferenczi heller enn et faglig samarbeid. Det blir mest sannsynlig for mye jobb for administrasjonen og vi kan ikke love noen ressurser, i så fall blir det Tormod Knutsen som tar seg av dette og prøver å vinkle det til et faglig samarbeid. Ledelsen skal ha et nytt møte med dem 9. juni.
39/21  Program Strategiseminar:
Arrangeres 4. september 2021 med middag for utvalgslederne og Styret etterpå.
Det diskuteres om en person skal komme inn og hjelpe til med visjonsarbeid.
Styret godkjenner programmet og styreleder og administrativ leder jobber videre med det.
40/21Videreføring av lærerterapiordningen – utsettes
 Eventuelt:
Søknad fra Ann-Kristin Saugstad om om å bruke tildelte forskningsmidler på et annet prosjekt. Godkjent av Forskningsutvalget.
Vedtak: Styret godkjenner.

Kandidatrepresentant Randi Egeland går ut av styret og det blir behov for en ny representant for videregående seminar fra høsten av.
 Møtetidspunkter fremover:
01.09.2021 kl 16.30 04.09.2021                 Styreseminaret
28.10.2021 kl 16.30 (Torsdag)
01.12.2021 kl 16.30 Julemøte

Signaturer på styreprotokoll fra 2. juni 2021:

Ingunn Aanderaa Opsahl (styreleder):………………………………………..

John William Glad (nestleder):…………….…….………..……………………….

Lilian Stokkeland (medlem):……………………………………………………………..

Aud Johanne Jarval (medlem):……………………………………………….…..…

Frode Voll (medlem):…………………………….…………….………..….…….

Marit Gunnarshaug (vara):………………..………………………….………

Henning Huneide (vara):…………………………………………………

Cecilia Tho (kandidatrep. innføringssem.):…………..Forfall….….……

Randi Egeland (kandidatrep. videregåendesem.):…………….….……